สรุปผลการประชุม/สัมมนากับองค์กรระหว่างประเทศ (International Organization)

สรุปผลการประชุม/สัมมนากับองค์กรระหว่างประเทศ (International Organization) ปีงบประมาณ 64 สรุปการประชุมทบทวนบทเรียนจากการเข้าร่วมการประชุมสืบเนื่องของการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 73 (Resumed WHA73 After Action Review: AAR) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 Seminar on Intellectual Property and Genetic Resources ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2564 จัดโดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (World Intellectual Property Organization) Part 1 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (Executive Committee: ExCom) ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 12 มีนาคม 2564 : เอกสารยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การอนามัยโลก พ.ศ. 2560-2564 (CCS 2017-2021) สำหรับประเทศไทย สรุปผลการประชุมการหารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดประเด็นสำคัญด้านสุขภาพภายใต้ Country Cooperation […]

แนะนำ แหล่งข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ

แนะนำ แหล่งข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ 1. การประชุมสมัชชาสุขภาพโลก (World Health Assembly) และการประชุมระดับโลกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  source: กองการต่างประเทศ สป. 2. การประชุมระดับภูมิภาคและทวิภาคี source: กองการต่างประเทศ สป. 3. การประชุมระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่น่าสนใจ source: แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (International Trade and Health Program) 4. กฎหมาย/ข้อบังคับระหว่างประเทศ source: กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กต. 5. ฐานข้อมูลด้านการแพทย์ดั้งเดิมของต่างประเทศ source: NAMASTE – PORTAL (India) source: GlobinMed (Malaysia) source: Museum of Materia Medica (Univ. of Toyama, Japan)

สรุป องค์ความรู้ด้านการแพทย์ดั้งเดิม

สรุป องค์ความรู้ด้านการแพทย์ดั้งเดิม ปีงบประมาณ 67 ปีงบประมาณ 66 ชุดความรู้จากนิทรรศการ Traditional Medicine Systems of BIMSTEC Member States (2 ภาษา) : Download ปีงบประมาณ 65 สรุปองค์ความรู้จากการประชุม ASEAN Webinar on Traditional Medicine for Prevention and Treatment of COVID – 19 วันที่ 24 ธันวาคม 2564 สรุปองค์ความรู้ด้านการแพทย์ดั้งเดิม ประจำปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 64 สรุปผลการดำเนินงานด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 63 – ปีงบประมาณ 62 สรุปองค์ความรู้ด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์ทางเลือกจากการประชุมวิชาการนานาชาติ the 9th International Conference […]

สรุป/รายงานการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ

สรุป/รายงานการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 67   ปีงบประมาณ 66 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. สรุปผลการหารือความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทย และสำนักงานการแพทย์แผนเปอร์เซีย (Persian Medicine Office) กระทรวงสาธารณสุขและการศึกษาทางการแพทย์ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. สรุปผลการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตาม WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 21.30-23.00 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล และประชุมหารือท่าทีของประเทศไทยต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่หลังปี พ.ศ. 2566 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 […]