ข้อตกลง/มติที่มีสาขาความร่วมด้านการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ

ข้อตกลง/มติที่มีสาขาความร่วมด้านการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ มติ/ บันทึกความเข้าใจ/บันทึกข้อตกลง ปีที่ลงนาม (พ.ศ.) คู่พันธกรณี Minutes of Discussion Between Korean Institute of Oriental Medicine (KIOM) and Ministry of Public Health, Thailand on Scientific and Technological Cooperation 2552 KIOM กับ กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย Memorandum of Understanding on Health Cooperation between the Ministry of Public Health of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Health of […]

สรุปผลการสัมมนาทบทวนการดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย (Thailand’s Global Health Strategy Framework)

สรุปผลการสัมมนาทบทวนการดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย (Thailand’s Global Health Strategy Framework) สรุปผลการสัมมนาทบทวนการดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2559-263 ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2562 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย สรุปผลการสัมมนาทบทวนการดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ.2564-2566 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมดุสิตธานี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี กรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 ฉบับภาษาไทย : ฉบับภาษาอังกฤษ สรุปผลการสัมมนาการนำแผนสุขภาพโลกสู่การปฏิบัติ (Dialogue with Global Health Action Plan Implementation Agencies) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30– 13.00 น. สรุปการสัมมนาแผนปฏิบัติการด้านยุทธศาสตร์สุขภาพโลก ประจำปีพ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2564 ณ […]

ภาพรวมความร่วมมือการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ

ภาพรวมความร่วมมือการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ One Page กรอบความร่วมมือ APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) กรอบความร่วมมือ ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) กรอบความร่วมมือ BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) ความร่วมมือกับสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในการจัดตั้ง WHO Collaborating Center for Traditional Medicine International Cooperation of DTAM (Diagram) สรุปความร่วมมือการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2557-2562 บทสรุปผู้บริหาร สถานการณ์การแพทย์ดั้งเดิมในระดับโลกและภูมิภาค ปี 2558 บทบาทของคณะทำงานอาเซียนด้านการแพทย์ดั้งเดิม (ASEAN Task Force on Traditional Medicine: […]