วารสารการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์พื้นบ้าน

วารสารการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์พื้นบ้าน วารสารการแพทย์แผนไทยฯ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1, 2, 3, 2 (ฉบับเสริม) พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3

การประชุม “the 3rd ASEAN Cluster 3 Meeting: Strengthening Health System and Access to Care” ณ ประเทศสิงคโปร์

การประชุม “the 3rd ASEAN Cluster 3 Meeting: Strengthening Health System and Access to Care” ณ ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561 ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์ไทย-จีน เข้าร่วมการประชุม “the 3rd ASEAN Cluster 3 Meeting: Strengthening Health System and Access to Care” พร้อมคณะผู้แทนไทย ณ โรงแรมฟูราม่า ริเวอร์ฟรอนท์ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของกิจกรรมด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม (T&CM) ที่ไทยรับเป็นประเทศนำ (lead country) ตามแผนปฏิบัติงานอาเซียนกลุ่มความร่วมมือประเด็นที่ 3 (ASEAN Health Cluster 3) (ค.ศ.2016-2020) […]

ประกาศ คำสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ 2420/2564 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษารมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ด้านต่างประเทศ

ประกาศ คำสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ 2420/2564 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษารมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ด้านต่างประเทศ

ประกาศ คำสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ 2419/2564 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ

ประกาศ คำสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ 2419/2564 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ