CONTACT INFO

กองวิชาการและแผนงาน

อาคาร 2 ชั้น 4  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

02-149-5697
02-149-5698