โครงสร้างกอง

ดร.รัชนี  จันทร์เกษ
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นางสุพิญญา  เกิดโถ
รองผู้อำนวยการ
(ด้านอำนวยการ)
โทร: 089-9814539
ภญ. พันธ์วิรา เวยสาร
รองผู้อำนวยการ
(ด้านสนับสนุนเขตสุขภาพ)
โทร: 082-4654945
ดร.ภญ.ดวงแก้ว  ปัญญาภู
รองผู้อำนวยการ
(ด้านวิชาการ)
โทร: 063-1911969
นายเจตสิก  โพธิ์พันธุ์
รองผู้อำนวยการ
(ด้านดิจิทัล)
โทร: 085-4856947
กลุ่มงานอำนวยการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
กลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
กลุ่มงานพัฒนากำลังคน
กลุ่มงานสนับสนุนเขตสุขภาพ
กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล
กลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณการศึกษาวิจัยในคน