โครงสร้างกอง

ดร.รัชนี  จันทร์เกษ
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นางสุพิญญา  เกิดโถ
รองผู้อำนวยการกอง

(ด้านอำนวยการ)

ดร.ภญ.ดวงแก้ว  ปัญญาภู
รองผู้อำนวยการ
(ด้านยุทธศาสตร์)

ดร.ภญ.ดวงแก้ว  ปัญญาภู
รองผู้อำนวยการ
(ด้านวิชาการ)

นายเจตสิก  โพธิ์พันธุ์
รองผู้อำนวยการ
(ด้านดิจิทัล)

หัวหน้า
กลุ่มงานอำนวยการ

หัวหน้ากลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และแผนงาน

หัวหน้ากลุ่มงาน
วิชาการและคลังความรู้

หัวหน้า
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

หัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนากำลังคน

หัวหน้ากลุ่มงาน
สนับสนุนเขตสุขภาพ

หัวหน้ากลุ่มงาน
สื่อสารองค์กร

หัวหน้า
ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล

หัวหน้ากลุ่มงาน
วิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ

หัวหน้า
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณการศึกษาวิจัยในคน