นโยบายและยุทธศาสตร์ ระดับประเทศ / กระทรวงสาธารณสุข

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (6 ด้าน)

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

นโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ด้านสาธารณสุข)

คำแถลงนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564) (พ.ศ. 2560 – 2564)

นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับกรม