วิสัยทัศน์ (Vision)

        “เป็นองค์กรวิชาการอัจฉริยะ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร (Intelligent Technical Organization)”

 

พันธกิจ (Mission)

                                                            พัฒนาวิชาการและเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลฯ
                                                                                     โดย
        1. เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเข้าสู่องค์กรวิชาการอัจฉริยะ
        2. เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันเชิงนโยบายและวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรม
        3. มีระบบสื่อสารและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ทันสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศ
        4. มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์
        5. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และส่งเสริมสัมพันธภาพของภาคีเครือข่ายให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกัน
            เพื่อนำไปใช้ในระบบบริการสุขภาพ อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ

 

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

        1. SMART Academic
            พัฒนาวิชาการ องค์ความรู้ และนวัตกรรมการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร เพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขและสร้างมูลค่าเพิ่ม
        2. SMART Service
             พัฒนาบริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรไทยในระบบบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ
             และการรับมือกับความต้องการทางสุขภาพของประเทศ
        3. SMART Wisdom
             ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการแพทย์แผนไทย นวดไทย สมุนไพรไทย การแพทย์ทางเลือก
             เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพ เสริมสร้างเศรษฐกิจ ชุมชนและคุณภาพชีวิตประชาชน
        4. SMART DTAM
             พัฒนาองค์กร วิชาการ บุคลากร การบริการ และการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นเลิศและทันสมัย

ค่านิยมหลัก (Core value)

กองวิชาการและแผนงาน : Technical and Planning Division “Smart TPD”
     SMART : เก่ง และ ดี

             T : Thainess, Trust & Team Spirit มีความเป็นไทยทันสมัย และเชื่อมั่นในทีม

             P : Potential, Professional & People Centered Approach มีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญ ใส่ใจประชาชนและเพื่อนร่วมงาน

             D : Digital, Drive & Development พัฒนาและขับเคลื่อนสู่องค์กรวิชาการอัจฉริยะ