การประชุม “the 3rd ASEAN Cluster 3 Meeting: Strengthening Health System and Access to Care” ณ ประเทศสิงคโปร์

          วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561 ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์ไทย-จีน เข้าร่วมการประชุม “the 3rd ASEAN Cluster 3 Meeting: Strengthening Health System and Access to Care” พร้อมคณะผู้แทนไทย ณ โรงแรมฟูราม่า ริเวอร์ฟรอนท์ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของกิจกรรมด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม (T&CM) ที่ไทยรับเป็นประเทศนำ (lead country) ตามแผนปฏิบัติงานอาเซียนกลุ่มความร่วมมือประเด็นที่ 3 (ASEAN Health Cluster 3) (ค.ศ.2016-2020) โดยกิจกรรมที่ไทยรับเป็นประเทศนำมีดังนี้

  1. การจัดทำ Practice Guidelines on T&CM in ASEAN (ค.ศ.2018-2020)
  2. การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรที่ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์การแพทย์ดั้งเดิม (ค.ศ.2019)
  3. การจัดนิทรรศการนวัตกรรมการแพทย์ดั้งเดิมและสุมนไพรในอาเซียน-จีน (ค.ศ.2018) ซึ่งจัดภายในงานมหกรรมสมุนไพรครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561
  4. การจัดทำ ASEAN Recommendation in T&CM (ค.ศ. 2018-2019)