ประกาศ คำสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ 2419/2564 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ