วารสารการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์พื้นบ้าน

วารสารการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์พื้นบ้าน วารสารการแพทย์แผนไทยฯ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1, 2, 3, 2 (ฉบับเสริม) พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3

หนังสือตลาดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก (มหกรรมสมุนไพร ครั้งที่ 16)

หนังสือตลาดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก (มหกรรมสมุนไพร ครั้งที่ 16) หนังสือ ตลาดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ การแพทย์ทางเลือกเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการดูแล สุขภาพตนเอง ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ ทางเลือก โดยยึดหลักการพึ่งตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสามารถใช้ ปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อปัจเจกบุคคล ชุมชน สังคม และประเทศไทย ในนามของคณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คณะทำงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมทำให้หนังสือเล่มนี้สำเร็จได้ ด้วยดี

หนังสือตลาดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก (มหกรรมสมุนไพร ครั้งที่ 14)

หนังสือตลาดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก (มหกรรมสมุนไพร ครั้งที่ 14) หนังสือ ตลาดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ การแพทย์ทางเลือกเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการดูแล สุขภาพตนเอง ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ ทางเลือก โดยยึดหลักการพึ่งตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสามารถใช้ ปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อปัจเจกบุคคล ชุมชน สังคม และประเทศไทย ในนามของคณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คณะทำงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมทำให้หนังสือเล่มนี้สำเร็จได้ ด้วยดี

คู่มือการตรวจประเมินสถานฝึกอบรมด้านการนวดไทยเพื่อสุขภาพ

คู่มือการตรวจประเมินสถานฝึกอบรมด้านการนวดไทยเพื่อสุขภาพ E-Book : คู่มือตรวจประเมินสถานฝึกอบรมด้านการนวดไทยเพื่อสุขภาพ