มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มงานพัฒนากำลังคน กองวิชาการและแผนงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มงานพัฒนากำลังคน กองวิชาการและแผนงาน           กลุ่มงานพัฒนากำลังคน กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยละการแพทย์ทางเลือก ได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้มาติดต่อและคู่มือขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานสำหรับเจ้าหน้าที่ โดยมี 3 มาตรฐานดังนี้ การรับรองมาตรฐานสถานฝึกอบรมด้านการนวดไทยเพื่อสุขภาพสำหรับหน่วยงานภาครัฐ/ สถาบันฝึกอบรมภาครัฐและเอกชน การขออนุมัติลงนามในประกาศนียบัตรด้านการแพทย์แผนไทย การขออนุมัติหลักสูตรของกรมการแพทย์แผนไทยเพื่อจัดอบรม

แผนปรับปรุงพัฒนาระบบการให้บริการ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กองวิชาการและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนปรับปรุงพัฒนาระบบการให้บริการ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กองวิชาการและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567