สรุปประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการของกองวิชาการและแผนงาน