มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มงานพัฒนากำลังคน กองวิชาการและแผนงาน

          กลุ่มงานพัฒนากำลังคน กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยละการแพทย์ทางเลือก ได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้มาติดต่อและคู่มือขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานสำหรับเจ้าหน้าที่ โดยมี 3 มาตรฐานดังนี้