งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก      วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก และร่วมบรรยายเรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดบริการการแพทย์แผนไทยแบบบูรณาการ ในระบบบริการปฐมภูมิและเครือข่าย พร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณศูนย์เวลเนสในจังหวัดตากและพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยฯ ระดับ จ. ตาก ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม โรงพยาบาลแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก พร้อมด้วย ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยฯ และ ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และนพ.อำพล เวหะชาติ พร้อมคณะเข้าร่วมพิธีเปิด โดยมี นพ.สสจ.วิทยา พลสีลา และนพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด กล่าวต้อนรับการเปิดงานในครั้งนี้ด้วย

งาน Digital Health Forum 2023 การอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการรับรองระบบสุขภาพดิจิทัล ปี 2566

งาน Digital Health Forum 2023 การอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการรับรองระบบสุขภาพดิจิทัล ปี 2566      วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน Digital Health Forum 2023 การอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการรับรองระบบสุขภาพดิจิทัล ปี 2566 พร้อมร่วมบรรยาย เรื่อง “การยกระดับบริการสุขภาพด้วยดิจิทัล เพื่อคนไทย สุขภาพดี” โดยมี นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะผู้บริหาร ฯ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงาน นอกจากนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยกองวิชาการและแผนงาน ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรอัจฉริยะ (Smart Healthcare Thai Traditional Medicine : SHTTM) ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงานอีกด้วย ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 […]