กรมการแพทย์แผนไทยฯ พร้อมคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมชมบริษัท กรีน ฟ็อกซัพพราย อินเตอร์เนชั่นเนล ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก

กรมการแพทย์แผนไทยฯ พร้อมคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมชมบริษัท กรีน ฟ็อกซัพพราย อินเตอร์เนชั่นเนล ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก      วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยฯ และ ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และนพ.อำพล เวหะชาติ พร้อมคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมชมบริษัท กรีน ฟ็อกซัพพราย อินเตอร์เนชั่นเนล ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมี นพ.สสจ. วิทยา พลสีลา และนางสาวจารุวรรณ จันทร์อินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย สสจ.ตาก และคณะ ให้การต้อนรับ ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูก และการจำหน่าย กัญชาทางการแพทย์

วารสารการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์พื้นบ้าน

วารสารการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์พื้นบ้าน วารสารการแพทย์แผนไทยฯ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1, 2, 3, 2 (ฉบับเสริม) พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3

การประชุม “the 3rd ASEAN Cluster 3 Meeting: Strengthening Health System and Access to Care” ณ ประเทศสิงคโปร์

การประชุม “the 3rd ASEAN Cluster 3 Meeting: Strengthening Health System and Access to Care” ณ ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561 ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์ไทย-จีน เข้าร่วมการประชุม “the 3rd ASEAN Cluster 3 Meeting: Strengthening Health System and Access to Care” พร้อมคณะผู้แทนไทย ณ โรงแรมฟูราม่า ริเวอร์ฟรอนท์ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของกิจกรรมด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม (T&CM) ที่ไทยรับเป็นประเทศนำ (lead country) ตามแผนปฏิบัติงานอาเซียนกลุ่มความร่วมมือประเด็นที่ 3 (ASEAN Health Cluster 3) (ค.ศ.2016-2020) […]

ประกาศ คำสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ 2420/2564 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษารมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ด้านต่างประเทศ

ประกาศ คำสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ 2420/2564 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษารมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ด้านต่างประเทศ