คำแนะนำในการทำหนังสือเดินทางราชการ

คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้ต้องการทำหนังสือเดินทางราชการ          1. ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวจากอธิบดี ในกรณีของอธิบดี ให้ทำเรื่องขออนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการที่สังกัด โดยมีกำหนดการ และ หนังสือเชิญ หรือ หนังสือตอบรับ การเข้าร่วมประชุมหรือดูงาน จากหน่วยงานในต่างประเทศ แนบไปพร้อมด้วย         2. ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขออำนวยความสะดวกในการทำหนังสือเดินทางราชการ (ออกเลขที่สำนักงานปลัดกระทรวง) โดยมีอธิบดีลงนาม “ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข”          3. เอกสารประกอบการขอทำหนังสือเดินทางราชการ มีดังนี้              3.1 สำเนาหนังสืออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว กรณีพนักงานราชการ ให้แนบสำเนาสัญญาจ้างด้วย              3.2 สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานราชการ           […]

คำแนะนำในการทำสัญญา/ข้อตกลงกับหน่วยงานต่างประเทศ

คำแนะนำในการทำสัญญา/ข้อตกลงกับหน่วยงานต่างประเทศ ถ้าจะลงนาม MOU, MOA สัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ระหว่างหน่วยงานต่างประเทศกับกรม สามารถทำได้หรือไม่      ในกรณีที่การลงนามในฐานะผู้แทนหน่วยงานระดับกรม (อธิบดี รองอธิบดี หรือผู้แทนอื่น ๆ) จำเป็นต้องส่งเอกสาร MOU, MOA หรือข้อตกลงนั้น ๆ ให้ทางกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาเนื้อหา เจตนารมย์ ข้อผูกพัน พันธะต่าง ๆ ก่อนลงนาม และต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้ความเห็นชอบก่อนลงนามในเอกสาร โดยต้องเสนอให้ทางกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาเนื้อหาเอกสารก่อน หากมีแก้ไข ให้ดำเนินการให้เรียบร้อย แล้วเสนอหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง จึงจะลงนามได้ ทั้งนี้ต้องมีกระบวนการตรวจสอบข้อผูกพันทางกฎหมาย เนื้อหา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ในเบื้องต้นภายในกรมก่อนเสนอหนังสือเป็นลำดับขั้นต่อไป ซึ่งกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 เดือน แต่หากการลงนามในฐานะผู้แทนหน่วยงานระดับกอง/สถาบัน/สำนักงานซึ่งอยู่ภายใต้กรม สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องผ่านกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ หากเอกสารดังกล่าวมีข้อผูกพันทางกฎหมาย เอกสารนั้นๆ ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาด้วย เอกสารประกอบ: แนวทางการดำเนินสัญญาโดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี ขั้นตอนการจัดทำข้อตกลงกับหน่วยงานต่างประเทศของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก