แนะนำ แหล่งข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ

แนะนำ แหล่งข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ 1. การประชุมสมัชชาสุขภาพโลก (World Health Assembly) และการประชุมระดับโลกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  source: กองการต่างประเทศ สป. 2. การประชุมระดับภูมิภาคและทวิภาคี source: กองการต่างประเทศ สป. 3. การประชุมระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่น่าสนใจ source: แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (International Trade and Health Program) 4. กฎหมาย/ข้อบังคับระหว่างประเทศ source: กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กต. 5. ฐานข้อมูลด้านการแพทย์ดั้งเดิมของต่างประเทศ source: NAMASTE – PORTAL (India) source: GlobinMed (Malaysia) source: Museum of Materia Medica (Univ. of Toyama, Japan)

ความร่วมมือระดับทวิภาคี

ความร่วมมือระดับทวิภาคี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้พัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิม การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ในระดับทวิภาคีกับหลายประเทศ โดยมีความร่วมมือสำคัญระหว่างปี 2557-2559 ได้แก่ 1. ความร่วมมือไทย-เมียนมา กระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย และสหภาพเมียนมา ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข เมื่อปี พ.ศ.2556 โดยมีความร่วมมือทั้งหมด 8 สาขา และกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นผู้ประสานงานหลักในสาขาความร่วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิม แผนการปฏิบัติงานร่วมกัน (Joint action plan) ระหว่าง พ.ศ.2556-2559 ภายใต้บันทึกความเข้าใจข้างต้น กำหนดกรอบร่วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิม ดังต่อไปนี้ (1) การพัฒนาบุคลกรด้านการแพทย์ดั้งเดิม โดยการศึกษาดูงาน และการฝึกอบรม (2) การพัฒนาคุณภาพและการผลิตยาแผนดั้งเดิม โดยการศึกษาดูงาน และการฝึกอบรม (3) การพัฒนางานวิจัยด้านการแพทย์ดั้งเดิม โดยการทำวิจัยร่วมกัน (4) การเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องกฎหมาย ข้อบังคับด้านการแพทย์ดั้งเดิม 2. ความร่วมมือไทย-ภูฎาน สืบเนื่องจากการเยือนราชอาณาจักรภูฎาน ของศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตามคำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของราชอาณาจักรภูฎาน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน […]

ความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง การประชุมครั้งที่ 8 จะจัดขึ้นที่สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาในปี พ.ศ.2560 เครือข่ายการแพทย์พื้นบ้าน 6 ประเทศลุ่มน้ำโขง : ความร่วมมือนานาชาติเพื่อขับเคลื่อนงาน การสร้างเครือข่ายด้านการแพทย์พื้นบ้านระหว่างประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงเกิดขึ้นจากการสร้างเครือข่ายหมอพื้นบ้านในภาคเหนือและขยายผลร่วมกับเครือข่ายหมอพื้นบ้านลุ่มน้ำโขงตอนบน ได้แก่ สิบสองปันนา ไทยใหญ่ และลาวล้านช้าง จนเกิดเป็นเครือข่ายการแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพรลุ่มน้ำโขงตอนบน ซึ่งทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าควรมีเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นประจำ โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ จึงเป็นจุดเริ่มต้นการประชุมการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายหมอพื้นบ้านและสมุนไพรลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 1 โดยเน้นประเด็นความหลากหลายของพันธุ์พืชสมุนไพรจากเครือข่ายพันธมิตร ซึ่งถือเป็นการระดมศักยภาพทางด้านพันธุ์พืชสมุนไพรที่เป็นประโยชน์สำหรับการแพทย์พื้นบ้าน การจัดประชุมครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในเวลาต่อมาที่ประเทศไทย โดยเน้นประเด็นประสบการณ์โดดเด่นของเครือข่ายหมอพื้นบ้านในแต่ละประเทศ โดยยังคงสมาชิกในเครือข่ายเดิมจาก 4 ประเทศ การจัดประชุมครั้งที่ 3 เกิดขึ้นในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยโรงพยาบาลไตสิบสองปันนาร่วมกับสมาคมกาแพทย์พื้นบ้านจีนเป็นเจ้าภาพจัดงานที่เมืองจิ่งหง แคว้นสิบสองปันนา การประชุมครั้งนี้เน้นความหลากหลายขอภูมิปัญญาการแพทย์ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในแถบลุ่มน้ำโขงตอนบน การประชุมครั้งที่ 4 จัดขึ้น ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เน้นการผสมผสานระหว่างการแพทย์ชนเผ่าต่าง ๆ กับการแพทย์จีน และสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นในการประชุมนี้คือการเปิดกว้างสำหรับเครือข่ายมากขึ้น ซึ่งจากเดิมเครือข่ายพันธมิตรมีเพียง 4 ประเทศ ได้เพิ่มเป็น 6 ประเทศ โดยมีเครือข่ายการแพทย์พื้นบ้านราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย การประชุมครั้งที่ 5 จัดขึ้นในเดือนกันยายน […]

ความร่วมมือในกรอบบิมสเทค

ความร่วมมือในกรอบบิมสเทค บิมสเทค (BIMSTEC: Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: หรือ “ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ) จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและสังคมระหว่างประเทศสมาชิก 7 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ ภูฏาน อินเดีย พม่า เนปาล ศรีลังกา และไทย         สำหรับความร่วมมือด้านสาธารณสุข ประเทศไทยรับความไว้วางใจจากประเทศสมาชิกให้ทำหน้าที่เป็นประเทศนำ (lead country) ด้านสาธารณสุข โดยในปัจจุบัน มีเพียงความร่วมมือในสาขาการแพทย์ดั้งเดิมสาขาเดียวเท่านั้น ซึ่งในส่วนของการแพทย์ดั้งเดิมนั้นประเทศสมาชิกได้ตกลงให้มีการจัดตั้ง “เครือข่ายศูนย์ความร่วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิม” (Network of National Centers of Coordination in Traditional Medicine) ขึ้น และประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม BIMSTEC Meeting on the Network of National Centers of Coordination […]