แนะนำ แหล่งข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ

1. การประชุมสมัชชาสุขภาพโลก (World Health Assembly) และการประชุมระดับโลกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. การประชุมระดับภูมิภาคและทวิภาคี
3. การประชุมระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
4. กฎหมาย/ข้อบังคับระหว่างประเทศ
5. ฐานข้อมูลด้านการแพทย์ดั้งเดิมของต่างประเทศ