คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้ต้องการทำหนังสือเดินทางราชการ

         1. ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวจากอธิบดี ในกรณีของอธิบดี ให้ทำเรื่องขออนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการที่สังกัด โดยมีกำหนดการ และ หนังสือเชิญ หรือ หนังสือตอบรับ การเข้าร่วมประชุมหรือดูงาน จากหน่วยงานในต่างประเทศ แนบไปพร้อมด้วย

        2. ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขออำนวยความสะดวกในการทำหนังสือเดินทางราชการ (ออกเลขที่สำนักงานปลัดกระทรวง) โดยมีอธิบดีลงนาม “ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข” 

        3. เอกสารประกอบการขอทำหนังสือเดินทางราชการ มีดังนี้

             3.1 สำเนาหนังสืออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว กรณีพนักงานราชการ ให้แนบสำเนาสัญญาจ้างด้วย

             3.2 สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานราชการ

             3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน

             3.4 รายชื่อผู้ขอมีหนังสือเดินทาง (กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ)

        * กรณีมีหนังสือเดินทางราชการเล่มเก่าซึ่งหมดอายุหรือใกล้หมดอายุให้นำไปด้วย และหากหนังสือเล่มเก่าหาย ต้องแนบเอกสารแจ้งความ

        4. ยื่นเอกสารที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 7 ขึ้นลิฟท์โซน E และชำระค่าธรรมเนียม 1000 บาท/เล่ม (ระยะเวลาปกติ) 

ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

กรมการกงสุล 025728442 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

กองหนังสือเดินทาง 029817257 ถึง 60 และ 022035000 ต่อ 32303