ประกาศ รายชื่อแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศ รายชื่อแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คู่มือการตรวจประเมินสถานฝึกอบรมด้านการนวดไทยเพื่อสุขภาพ

คู่มือการตรวจประเมินสถานฝึกอบรมด้านการนวดไทยเพื่อสุขภาพ E-Book : คู่มือตรวจประเมินสถานฝึกอบรมด้านการนวดไทยเพื่อสุขภาพ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มงานพัฒนากำลังคน กองวิชาการและแผนงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มงานพัฒนากำลังคน กองวิชาการและแผนงาน           กลุ่มงานพัฒนากำลังคน กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยละการแพทย์ทางเลือก ได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้มาติดต่อและคู่มือขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานสำหรับเจ้าหน้าที่ โดยมี 3 มาตรฐานดังนี้ การรับรองมาตรฐานสถานฝึกอบรมด้านการนวดไทยเพื่อสุขภาพสำหรับหน่วยงานภาครัฐ/ สถาบันฝึกอบรมภาครัฐและเอกชน การขออนุมัติลงนามในประกาศนียบัตรด้านการแพทย์แผนไทย การขออนุมัติหลักสูตรของกรมการแพทย์แผนไทยเพื่อจัดอบรม