ข้อตกลง/มติที่มีสาขาความร่วมด้านการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ

มติ/ บันทึกความเข้าใจ/บันทึกข้อตกลง

ปีที่ลงนาม (พ.ศ.)

คู่พันธกรณี

2551
(2008)

กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย กับกระทรวงสาธารณสุข ประเทศบาห์เรน

2560
(2017)

กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย กับกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น

2561
(2018)

กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย กับกระทรวงสาธารณสุข ประเทศภูฏาน

2561
(2018)

กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย กับกระทรวงสาธารณสุขและการศึกษาทางการแพทย์ ประเทศอิหร่าน