สรุป/รายงานการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ

ปีงบประมาณ 67

  1.  

ปีงบประมาณ 66

  1. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น.

  2. สรุปผลการหารือความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทย และสำนักงานการแพทย์แผนเปอร์เซีย (Persian Medicine Office) กระทรวงสาธารณสุขและการศึกษาทางการแพทย์ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น.

  3. สรุปผลการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตาม WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 21.30-23.00 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล และประชุมหารือท่าทีของประเทศไทยต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่หลังปี พ.ศ. 2566 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-11.30 น.

  4. สรุปผลการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์แผนไทยกับ Malaysia Hemp Tech Industrial Research Association (MHIRA) วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  5. สรุปผลการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์แผนไทยกับ Malaysia Agricultural Research and Development Institute (MARDI) วันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 10.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  6. สรุปผลการประชุมเตรียมการสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก สมัยที่ 152 (EB152) วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา เวลา 14.00-16.00 น.ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน อาคาร 1 ชั้น 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  7. สรุปผลการประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับร่าง Global strategy on Traditional Medicine ครั้งที่ 1 วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  8. สรุปผลการประชุมการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพด้านชนิดและระบบนิเวศ ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมข้างห้องผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก