สรุป/รายงานการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ

ปีงบประมาณ 67
ปีงบประมาณ 66