สรุปผลการประชุม/สัมมนากับองค์กรระหว่างประเทศ (International Organization)

ปีงบประมาณ 64

  1. สรุปการประชุมทบทวนบทเรียนจากการเข้าร่วมการประชุมสืบเนื่องของการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 73 (Resumed WHA73 After Action Review: AAR) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

  2. Seminar on Intellectual Property and Genetic Resources ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2564 จัดโดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (World Intellectual Property Organization) Part 1

  3. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (Executive Committee: ExCom) ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 12 มีนาคม 2564 : เอกสารยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การอนามัยโลก พ.ศ. 2560-2564 (CCS 2017-2021) สำหรับประเทศไทย

  4. สรุปผลการประชุมการหารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดประเด็นสำคัญด้านสุขภาพภายใต้ Country Cooperation Strategy (CCS) 2022 – 2026 ของความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การอนามัยโลกผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom meeting) วันที่ 7 มิถุนายน 2564

  5. สรุปผลการประชุม Virtual Regional Consultation on Traditional Medicine (TRM) indicators for Monitoring TRM System Performance for the South – East Asia Region วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00-14.00 น. (เวลาประเทศไทย)