สรุปผลการประชุม/สัมมนากับองค์กรระหว่างประเทศ (International Organization)

ปีงบประมาณ 64