งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก      วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก และร่วมบรรยายเรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดบริการการแพทย์แผนไทยแบบบูรณาการ ในระบบบริการปฐมภูมิและเครือข่าย พร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณศูนย์เวลเนสในจังหวัดตากและพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยฯ ระดับ จ. ตาก ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม โรงพยาบาลแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก พร้อมด้วย ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยฯ และ ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และนพ.อำพล เวหะชาติ พร้อมคณะเข้าร่วมพิธีเปิด โดยมี นพ.สสจ.วิทยา พลสีลา และนพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด กล่าวต้อนรับการเปิดงานในครั้งนี้ด้วย

งาน Digital Health Forum 2023 การอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการรับรองระบบสุขภาพดิจิทัล ปี 2566

งาน Digital Health Forum 2023 การอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการรับรองระบบสุขภาพดิจิทัล ปี 2566      วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน Digital Health Forum 2023 การอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการรับรองระบบสุขภาพดิจิทัล ปี 2566 พร้อมร่วมบรรยาย เรื่อง “การยกระดับบริการสุขภาพด้วยดิจิทัล เพื่อคนไทย สุขภาพดี” โดยมี นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะผู้บริหาร ฯ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงาน นอกจากนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยกองวิชาการและแผนงาน ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรอัจฉริยะ (Smart Healthcare Thai Traditional Medicine : SHTTM) ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงานอีกด้วย ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 […]

กรมการแพทย์แผนไทยฯ พร้อมคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมชมบริษัท กรีน ฟ็อกซัพพราย อินเตอร์เนชั่นเนล ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก

กรมการแพทย์แผนไทยฯ พร้อมคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมชมบริษัท กรีน ฟ็อกซัพพราย อินเตอร์เนชั่นเนล ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก      วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยฯ และ ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และนพ.อำพล เวหะชาติ พร้อมคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมชมบริษัท กรีน ฟ็อกซัพพราย อินเตอร์เนชั่นเนล ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมี นพ.สสจ. วิทยา พลสีลา และนางสาวจารุวรรณ จันทร์อินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย สสจ.ตาก และคณะ ให้การต้อนรับ ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูก และการจำหน่าย กัญชาทางการแพทย์

การประชุม “the 3rd ASEAN Cluster 3 Meeting: Strengthening Health System and Access to Care” ณ ประเทศสิงคโปร์

การประชุม “the 3rd ASEAN Cluster 3 Meeting: Strengthening Health System and Access to Care” ณ ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561 ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์ไทย-จีน เข้าร่วมการประชุม “the 3rd ASEAN Cluster 3 Meeting: Strengthening Health System and Access to Care” พร้อมคณะผู้แทนไทย ณ โรงแรมฟูราม่า ริเวอร์ฟรอนท์ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของกิจกรรมด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม (T&CM) ที่ไทยรับเป็นประเทศนำ (lead country) ตามแผนปฏิบัติงานอาเซียนกลุ่มความร่วมมือประเด็นที่ 3 (ASEAN Health Cluster 3) (ค.ศ.2016-2020) […]