การประชุมสรุปการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 20

การประชุมสรุป การจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ฯ ครั้งที่ 20 วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมสรุป การจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ฯ ครั้งที่ 20 โดยมี ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ผู้บริหาร และบุคลากรกรม ฯ เข้าร่วม การประชุม ณ ห้องประชุมกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย อาคาร 2 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการและนวัตกรรม ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก สู่ความเชี่ยวชาญ

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการและนวัตกรรม ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก สู่ความเชี่ยวชาญ วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการและนวัตกรรม ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก สู่ความเชี่ยวชาญ โดยมี ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปารัณกุล ตั้งสุขฤทัย อาจารย์ประจำสาขาการแพทย์บูรณาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภญ.พันธ์วิรา เวยสาร หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนเขตสุขภาพ กองวิชาการและแผนงาน ร่วมให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งมี ผู้บริหารและบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สร้างสรรค์ผลงานอย่างไร ให้ได้เป็นพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก” การสร้างสรรค์ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) โดยได้รับเกียรติจาก พท.เพ็ชรมะณี พลราชม แพทย์แผนไทยชำนาญการ […]