ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ความร่วมมือระดับโลก

ยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์ดั้งเดิมขององค์การอนามัยโลก พ.ศ. 2557-2566

ความร่วมมือระดับทวิภาคี

ระดับทวิภาคีกับหลายประเทศ โดยมีความร่วมมือสำคัญระหว่างปี 2557-2559

ความร่วมมือระดับภูมิภาค

ความร่วมมือในกรอบอาเซียน

ความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ความร่วมมือในกรอบบิมสเทค

icon-WHO