สรุปผลการสัมมนาทบทวนการดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย (Thailand’s Global Health Stratefy Framework)

  1. สรุปผลการสัมมนาทบทวนการดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2559-263 ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2562 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย
  2. สรุปผลการสัมมนาทบทวนการดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ.2564-2566 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมดุสิตธานี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
  3. กรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 Ver.TH : Ver.ENG
  4. สรุปผลการสัมมนาการนำแผนสุขภาพโลกสู่การปฏิบัติ (Dialogue with Global Health Action Plan Implementation Agencies) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30– 13.00 น.
  5. สรุปการสัมมนาแผนปฏิบัติการด้านยุทธศาสตร์สุขภาพโลก ประจำปีพ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

แผนปฏิบัติการตามกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2565-2570 (TH)

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2565-2570 (ENG)

(ref: กองการต่างประเทศ สป.)