สรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566