แผนงบลงทุน ปี พ.ศ. 2566-2570 รายการครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)