แผนประคองกิจการ สำหรับการปฏิบัติงานในภาวะการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (Business Continuity Plan : BCP) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

     แผนประคองกิจการนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมองค์กรให้สามารถรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในการป้องกัน ตรวจค้น และตอบสนองต่อสถานการณ์ที่วิกฤติ เพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร