การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการและนวัตกรรม ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก สู่ความเชี่ยวชาญ

          วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการและนวัตกรรม ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก สู่ความเชี่ยวชาญ
          โดยมี ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปารัณกุล ตั้งสุขฤทัย อาจารย์ประจำสาขาการแพทย์บูรณาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภญ.พันธ์วิรา เวยสาร หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนเขตสุขภาพ กองวิชาการและแผนงาน ร่วมให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งมี ผู้บริหารและบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมการประชุม
         ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สร้างสรรค์ผลงานอย่างไร ให้ได้เป็นพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก” การสร้างสรรค์ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) โดยได้รับเกียรติจาก พท.เพ็ชรมะณี พลราชม แพทย์แผนไทยชำนาญการ หัวหน้างานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พท.ป.เทพฤทธิ์ บัวภา แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ร่วมบรรยาย เรื่อง “การดูแลผู้ป่วย IMC” พท.ป.ศรัณณัฏฐ์ แสนเสนาะ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี บรรยายเรื่อง “การแพทย์แผนไทยกับโรคสะเก็ดเงิน” พท.สุรัญญา สมรักษ์ แพทย์แผนไทยชำนาญการ โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช บรรยายเรื่อง “การดูแลรักษาโรคสตรีทางการแพทย์แผนไทย” และพท.ป.จันทิมา สุวรรณ หัวหน้าฝ่ายผลิตยาสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ จังหวัดปราจีนบุรี บรรยายเรื่อง “การศึกษา วิจัย และพัฒนายาสมุนไพร” ณ ห้องประชุมไพรพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)