ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล

(ขรก. 3 / พรก. 3 ) รวม 6 อัตรา

นายเจตสิก โพธิ์พันธุ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้า
ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล
โทร: 085-4856947

นางสาวสุวิมล สุมลตรี

แพทย์แผนไทยชำนาญการ

นายพิสิษฎ์พล นางาม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวศรัญญ่า เหล็กกาณกูล

นักวิชาการสาธารณสุข

นายพิเชษฐ์ ตู้พิจิตร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวสุภาวิไล ขันตี

แพทย์แผนไทย

ภารกิจและบทบาทหน้าที่