กลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ

( ขรก. 2 / พรก. 2 ) รวม 4 อัตรา

นางสาวเบญจมา บุญเติม

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ

นางสาวสุภาษิณี รัตนบุรี

นักวิเทศสัมพันธ์

นายไพสิฐ ภัทรนาวิก

แพทย์แผนไทย

ว่าง

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

ภารกิจและบทบาทหน้าที่

  1. กำหนดทิศทาง จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลไก และพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ดั้งเดิม การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
  2. ประสาน รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ดั้งเดิม การแพทย์พื้นบ้านไทย
    และการแพทย์ทางเลือกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้ประชุมเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศ
    และให้เป็นไปตามแผนงานความร่วมมือหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
  3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์ทางเลือกระหว่างประเทศ
  4. ประสาน รวบรวม และจัดทำแผนงาน โครงการ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การเดินทางไปราชการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานต่างประเทศของกรม
  5. เผยแพร่ข้อมูลด้านการแพทย์แผนไทยให้เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับในระดับสากลผ่านสื่อที่เหมาะสม
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย