กลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ

( ขรก. 2 / พรก. 2 ) รวม 4 อัตรา

นางสาวเบญจมา บุญเติม

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ
โทร: 081-4039367

นางสาวสุภาษิณี รัตนบุรี

นักวิเทศสัมพันธ์

นายไพสิฐ ภัทรนาวิก

แพทย์แผนไทย

ว่าง

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

ภารกิจและบทบาทหน้าที่

  1. กำหนดทิศทาง จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลไก และพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ดั้งเดิม การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
  2. ประสาน รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ดั้งเดิม การแพทย์พื้นบ้านไทย
    และการแพทย์ทางเลือกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้ประชุมเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศ
    และให้เป็นไปตามแผนงานความร่วมมือหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
  3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์ทางเลือกระหว่างประเทศ
  4. ประสาน รวบรวม และจัดทำแผนงาน โครงการ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การเดินทางไปราชการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานต่างประเทศของกรม
  5. เผยแพร่ข้อมูลด้านการแพทย์แผนไทยให้เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับในระดับสากลผ่านสื่อที่เหมาะสม
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย