กลุ่มงานสื่อสารองค์กร

( ขรก. 3 / พรก. 4 / ลจม. 1 ) รวม 8 อัตรา

นางสาวพินท์สุดา เพชรประสม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มงานสื่อสารองค์กร

นางอลิศรา พลับสกุล

นักวิเทศสัมพันธ์

นายปณิธาน ธรรมจำรัส

นักวิเทศสัมพันธ์

นางสาวขวัญจุฑา คำบรรลือ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายพัทธกานต์ วุฒิเสน

นักประชาสัมพันธ์

นางสาวกนกวรรณ หัวไผ่

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

ว่าง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ภารกิจและบทบาทหน้าที่

  1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ให้เกิดการรับรู้ ยอมรับเชื่อมั่น
    ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางทางเลือก
  2. ถ่ายทอดและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพด้วยองค์ความรู้ด้านวิชาการ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  3. พัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยใช้ระบบการสื่อสารครบวงจร อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา รวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์ที่มีผลกระทบด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  5. ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย