กลุ่มงานสื่อสารองค์กร

( ขรก. 3 / พรก. 4 / ลจม. 1 ) รวม 8 อัตรา

นางสาวพินท์สุดา เพชรประสม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร
โทร: 089-1459905

นางอลิศรา พลับสกุล

นักวิเทศสัมพันธ์

นายปณิธาน ธรรมจำรัส

นักวิเทศสัมพันธ์

นางสาวขวัญจุฑา คำบรรลือ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายพัทธกานต์ วุฒิเสน

นักประชาสัมพันธ์

นางสาวกนกวรรณ หัวไผ่

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

ว่าง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ภารกิจและบทบาทหน้าที่

  1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ให้เกิดการรับรู้ ยอมรับเชื่อมั่น
    ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางทางเลือก
  2. ถ่ายทอดและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพด้วยองค์ความรู้ด้านวิชาการ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  3. พัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยใช้ระบบการสื่อสารครบวงจร อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา รวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์ที่มีผลกระทบด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  5. ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย