กลุ่มงานสนับสนุนเขตสุขภาพ

( ขรก. 5 /ลจม. 1 ) รวม 6 อัตรา

นางพันธ์วิรา เวยสาร

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนเขตสุขภาพ

นางสาวสุภาพร ยอดโต

เภสัชกรชำนาญการ

ว่าง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ว่าง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายณัฐกิจ บุญครอง

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

นางสาวศิรินทิพย์ รูปใหญ่

นักจัดการงานทั่วไป

ภารกิจและบทบาทหน้าที่

  1. สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผ่านกลไกเขตสุขภาพ
  2. ดำเนินการตรวจราชการ นิเทศงาน ควบคุม กำกับ และประเมินผลการปฏิบัติงานของในภูมิภาคผ่านกลไกเขตสุขภาพ
  3. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการตรวจราชการ รวมทั้งนิเทศงาน ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกประจำปี
  4. สนับสนุนกิจกรรมการคัดเลือก และเชิดชูเกียรติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ผ่านกลไกเขตสุขภาพ
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย