ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

( ขรก. 1 / พรก. 6 ) รวม 7 อัตรา

นายเจตสิก โพธิ์พันธุ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้า
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
โทร: 085-4856947

นายชูศักดิ์ เฮงเจริญ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายชินาธิป ธนปุณณสา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายณัฎฐพล ยิ่งเจริญ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายยศวริส เสธา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายจารุวิทย์ กางทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวชลลดา ตันติกิตติชัย

นักวิชาการเผยแพร่

ภารกิจและบทบาทหน้าที่

  1. จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลกรม (DTAM Digital Plan) แผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี และแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ
    ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan)
  2. พัฒนาและออกแบบระบบคราวด์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรม
  3. พัฒนาระบบสารสนเทศ แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์กรม
  4. ศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
  5. จัดทำมาตรฐานข้อมูล คลังข้อมูล (Data Warehouse) เหมืองข้อมูล (Data Mining) และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (Executive Information System : EIS และDecision Support System : DSS)
  6. เป็นศูนย์กลางการให้บริการ และการบริหารจัดการระบบดิจิทัลกรม
  7. จัดวางระบบความมั่นคงปลอดภัย และการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูล และสารสนเทศของกรม
  8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย