กลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้

( ขรก. 7 / พรก. 2 ) รวม 9 อัตรา

นางมนทิพา ทรงพานิช

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลและคลังความรู้

นายสมชาย ช้างแก้วมณี

แพทย์แผนไทยชำนาญการ

นางสาวอารียา หวังดี

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

นางสาวชลทิวา ทองรัตน์

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

นางสาวผุสชา จันทร์ประเสริฐ

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

นางสาวรสรินทร์ ไพฑูรย์

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

นางสาวสุนิสา หลีหมุด

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

นางสาวศตพร สมเลศ

เภสัชกรปฏิบัติการ

นางสาวธัญลักษณ์ พลอยงาม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวจุฑามาศ ฮีมซัน

นักจัดการงานทั่วไป