กลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้

( ขรก. 7 / พรก. 2 ) รวม 9 อัตรา

ดร.ภญ. ดวงแก้ว ปัญญาภู

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้
โทร: 063-1911969

นายสมชาย ช้างแก้วมณี

แพทย์แผนไทยชำนาญการ

นางสาวอารียา หวังดี

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

นางสาวชลทิวา ทองรัตน์

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

นางสาวผุสชา จันทร์ประเสริฐ

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

นางสาวรสรินทร์ ไพฑูรย์

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

นางสาวสุนิสา หลีหมุด

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

นางสาวศตพร สมเลศ

เภสัชกรปฏิบัติการ

นางสาวธัญลักษณ์ พลอยงาม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวจุฑามาศ ฮีมซัน

นักจัดการงานทั่วไป