กลุ่มงานพัฒนากำลังคน

( ขรก. 7 / พรก. 2 / mลจม. 1 ) รวม 10 อัตรา

นางมนทิพา  ทรงพานิช

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนากำลังคน
โทร: 083-4341581

งานพัฒนากำลังคน

นางสาววฐานี อยู่พุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

งานถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

นางสาวธารทิพย์ โคกดอกไม้

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

นางสาวปัทมวรรณ เรืองเดช

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

นางสาวอัจจิมา เรืองประดิษฐ์

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

นายกวิน สุวรรณไตรย์

นักวิชาการสาธารณสุข

งานพัฒนามาตรฐานและเครือข่ายการผลิตกำลังคน

นางสาวภาณุณี เพิ่มพูลสินชัย

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

นางสาวเพชรลดา เพชรคง

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

นางสาววรรณภา พลาศรี

นักวิชาการสาธารณสุข
(ช่วยอำนวยการ)