กลุ่มงานพัฒนากำลังคน

( ขรก. 7 / พรก. 2 / mลจม. 1 ) รวม 10 อัตรา

นางสุพิญญา เกิดโถ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนากำลังคน

งานพัฒนากำลังคน

นางสาววฐานี อยู่พุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

งานถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

นางสาวธารทิพย์ โคกดอกไม้

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

นางสาวปัทมวรรณ เรืองเดช

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

นางสาวอัจจิมา เรืองประดิษฐ์

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

นายกวิน สุวรรณไตรย์

นักวิชาการสาธารณสุข

งานพัฒนามาตรฐานและเครือข่ายการผลิตกำลังคน

นางสาวภาณุณี เพิ่มพูลสินชัย

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

นางสาวเพชรลดา เพชรคง

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

นางสาววรรณภา พลาศรี

นักวิชาการสาธารณสุข
(ช่วยอำนวยการ)