กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

( ขรก. 6 / พรก. 3 / ลจม. 2) รวม 11 อัตรา

 นางสาวลัดดาวัลย์  จาดพันธุ์อินทร์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทร: 085-1433987

งานงบประมาณ

นางสาวรุ่งทิพย์  เจริญสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(ช่วยราชการ)

ว่าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ว่าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวพนิดา  ช่วยมั่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนภัสสร คงสุวรรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานยุทธศาสตร์

นายชัยพร  กาญจนอักษร

แพทย์แผนไทยชำนาญการ

นางสาวศศิธร  ใหญ่สถิตย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวประดิษฐา ดวงเดช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวชมารัตน์ ขันติธีระธนา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวจิราวรรณ บุตรบุราณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน