สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (EC)

(ขรก. 1 / ลจม. 2 ) รวม 3 อัตรา

นางสาวอรไท เจริญนุช

 แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนฯ

นายภัทรพล บ้านเตย

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวญาณิศา สุขีภาค

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

ภารกิจและบทบาทหน้าที่