กลุ่มงานอำนวยการ

( ขรก. 2 /พรก. 3 /ลจ.รพ. 2 ) รวม 7 อัตรา

นางวัชราภรณ์ นิลเพ็ชร์

แพทย์แผนไทยชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวศศิธร บุญวระ

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวคณนภัส สุขประเสริฐ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวณัฏฐิกา ไชยมงคล

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกัญญาภัค เด่นดวง

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวพัฒนี ธรรมศาสตร์สิทธิ์

นักจัดการงานทั่วไป

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล

นายปรีชา เพ็ชรสมุทร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ