กลุ่มงานอำนวยการ

( ขรก. 2 /พรก. 3 /ลจ.รพ. 2 ) รวม 7 อัตรา

นางพันธ์วิรา เวยสาร

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ
โทร: 082-4654945

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวศศิธร บุญวระ

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวคณนภัส สุขประเสริฐ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวณัฏฐิกา ไชยมงคล

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกัญญาภัค เด่นดวง

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวพัฒนี ธรรมศาสตร์สิทธิ์

นักจัดการงานทั่วไป

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล

นายปรีชา เพ็ชรสมุทร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ