pkv games dominoqq idnslot poker qq pokerqq bandarqq slot gacor 4d gacor88 slot gacor slot5000 dominoqq
คำแนะนำในการทำสัญญา/ข้อตกลงกับหน่วยงานต่างประเทศ

ถ้าจะลงนาม MOU, MOA สัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ระหว่างหน่วยงานต่างประเทศกับกรม สามารถทำได้หรือไม่

ในกรณีที่การลงนามในฐานะผู้แทนหน่วยงานระดับกรม (อธิบดี รองอธิบดี หรือผู้แทนอื่น ๆ) จำเป็นต้องส่งเอกสาร MOU, MOA หรือข้อตกลงนั้น ๆ ให้ทางกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาเนื้อหา เจตนารมย์ ข้อผูกพัน พันธะต่าง ๆ ก่อนลงนาม และต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้ความเห็นชอบก่อนลงนามในเอกสาร โดยต้องเสนอให้ทางกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาเนื้อหาเอกสารก่อน หากมีแก้ไข ให้ดำเนินการให้เรียบร้อย แล้วเสนอหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง จึงจะลงนามได้ ทั้งนี้ต้องมีกระบวนการตรวจสอบข้อผูกพันทางกฎหมาย เนื้อหา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ในเบื้องต้นภายในกรมก่อนเสนอหนังสือเป็นลำดับขั้นต่อไป ซึ่งกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 เดือน แต่หากการลงนามในฐานะผู้แทนหน่วยงานระดับกอง/สถาบัน/สำนักงานซึ่งอยู่ภายใต้กรม สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องผ่านกระทรวงการต่างประเทศ

ทั้งนี้ หากเอกสารดังกล่าวมีข้อผูกพันทางกฎหมาย เอกสารนั้นๆ ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาด้วย

เอกสารประกอบ:

แนวทางการดำเนินสัญญาโดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี Download

ขั้นตอนการจัดทำข้อตกลงกับหน่วยงานต่างประเทศของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก Download 

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

 แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กวผ.

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Sitemap