pkv games dominoqq idnslot poker qq pokerqq bandarqq slot gacor 4d gacor88 slot gacor slot5000 dominoqq
ยื่นขอรับรองสถานฝึกอบรมด้านการนวดไทยเพื่อสุขภาพ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

การยื่นขอรับรองสถานฝึกอบรมด้านการนวดไทยเพื่อสุขภาพ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

1.เอกสารประกอบการขอการรับรองสถานฝึกอบรมด้านการนวดไทยเพื่อสุขภาพ

สำหรับภาครัฐ

 

1.1 หนังสือขอรับรองเป็นสถานฝึกอบรมด้านการนวดไทยเพื่อสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข

ผู้มีสิทธิยื่นคำขอรับรองต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. สถานฝึกอบรม
หน่วยราชการ สถาบัน สถานศึกษาที่ผลิตพนักงาน ผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพของภาครัฐ ต้องได้รับการรับรองหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง และ/หรือนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2. วิทยากรประจำสถานฝึกอบรม ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเครือข่ายวิทยากรครูนวดไทย (สาขาราชสำนัก/สาขาเชลยศักดิ์/สาขาการนวดฝ่าเท้า) ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตรงตามหลักสูตรที่ขอรับรอง

3. วิทยากรร่วมฝึกอบรม ต้องมีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามหลักสูตรที่กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกกำหนด

4. กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
- ผู้ยื่นขอรับรอง ให้ยื่นหลักฐานการเปลี่ยนแปลงภายใน 30 วัน
- วิทยากร ให้ยื่นหลักฐานการเปลี่ยนแปลงภายใน 10 วันทำการหรือก่อนเปิดการอบรม

 

1.2 เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

1. แบบคำร้องขอใบรับรองมาตรฐานสถานฝึกอบรมด้านการนวดไทยเพื่อสุขภาพ

2. สำเนาหนังสือรับรองหลักสูตรการเรียนการสอนของหน่วยราชการ สถาบัน สถานศึกษาที่ผลิตพนักงาน ผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพภาครัฐในหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง และ/หรือนวด ฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหัวหน้าส่วนราชการที่ยื่นขอรับรอง (พร้อมรับรองสำเนา)

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาวุฒิการศึกษาของวิทยากร

5. สำเนาประกาศนียบัตร “หลักสูตรเครือข่ายวิทยากรครูนวดไทย” (สาขาราชสำนัก/สาขาเชลยศักดิ์/สาขานวดฝ่าเท้าของวิทยากรประจำสถานฝึกอบรม)

6. แผนที่แสดงที่ตั้ง ภาพถ่ายภายในและภายนอกสถานที่จัดการอบรม

 

1.3 การยื่นคำขอรับรอง


ให้ยื่นคำขอรับรองตามแบบที่กำหนดพร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ 1.2 โดยวิธีการดังนี้
- กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอด้วยตนเองที่สถาบันพัฒนากำลังคน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี หรือยื่นทางไปรษณีย์ถึงสถาบันพัฒนากำลังคนอาคาร 3 ชั้น 5 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000หรือทาง email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- ส่วนภูมิภาค ให้ยื่นด้วยตนเองที่งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบที่สถานฝึกอบรมนั้นตั้งอยู่

 

2. เอกสารประกอบการขอการรับรองสถานฝึกอบรมด้านการนวดไทยเพื่อสุขภาพ

สำหรับภาคเอกชน


2.1 หนังสือขอรับรองเป็นสถานฝึกอบรมด้านการนวดไทยเพื่อสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข


ผู้มีสิทธิยื่นคำขอรับรองต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. สถานฝึกอบรม

ในประเทศ ต้องได้รับการรับรองหลักสูตรการเรียนการสอนของหน่วยราชการ สถาบัน สถานศึกษาที่ผลิตพนักงานผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง และ/หรือนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ต่างประเทศ ต้องได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนหรือสถานฝึกอบรมตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ และเป็นสถาบันที่คนไทยเป็นเจ้าของหรือเป็นเจ้าของกิจการร่วม
2. วิทยากรประจำสถานฝึกอบรม ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเครือข่ายวิทยากรครูนวดไทย (สาขาราชสำนัก/สาขาเชลยศักดิ์/สาขาการนวดฝ่าเท้า) ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตรงตามหลักสูตรที่ขอรับรอง

3. วิทยากรร่วมฝึกอบรม ต้องมีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามหลักสูตรที่กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกกำหนด

4. กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
- ผู้ยื่นขอรับรอง ให้ยื่นหลักฐานการเปลี่ยนแปลงภายใน 30 วัน
- วิทยากร ให้ยื่นหลักฐานการเปลี่ยนแปลงภายใน 10 วันทำการหรือก่อนเปิดการอบรม

 

2.2 เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

1. แบบคำร้องขอใบรับรองมาตรฐานสถานฝึกอบรมด้านการนวดไทยเพื่อสุขภาพ

2. หนังสือรับรองหลักสูตรหรือใบอนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนสถานฝึกอบรม

ในประเทศ สำเนาหนังสือรับรองหลักสูตรการเรียนการสอนของหน่วยราชการ สถาบัน สถานศึกษาที่ผลิตพนักงานผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง และ/หรือนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ต่างประเทศ สำเนาใบอนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนหรือสถานฝึกอบรมตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นขอรับรอง (พร้อมรับรองสำเนา)

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาวุฒิการศึกษาของวิทยากร

5. สำเนาประกาศนียบัตร “หลักสูตรเครือข่ายวิทยากรครูนวดไทย” (สาขาราชสำนัก/สาขาเชลยศักดิ์/ สาขานวดฝ่าเท้าของวิทยากรประจำสถานฝึกอบรม)
6. แผนที่แสดงที่ตั้ง ภาพถ่ายภายในและภายนอกสถานที่จัดการอบรม

 

2.3 การยื่นคำขอรับรอง

ให้ยื่นคำขอรับรองตามแบบที่กำหนดพร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ 1.2 โดยวิธีการดังนี้

ในประเทศ ยื่นคำขอรับรองสถานฝึกอบรมการนวดไทยเพื่อสุขภาพ
- กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอด้วยตนเองที่สถาบันพัฒนากำลังคน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี หรือยื่นทางไปรษณีย์ถึงสถาบันพัฒนากำลังคนอาคาร 3 ชั้น 5 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000หรือทาง email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- ส่วนภูมิภาค ให้ยื่นด้วยตนเองที่งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบที่สถานฝึกอบรมนั้นตั้งอยู่
ต่างประเทศ ยื่นคำขอรับรองด้วยตนเองที่สถาบันพัฒนากำลังคน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี หรือยื่นทางไปรษณีย์ถึงสถาบันพัฒนากำลังคนอาคาร 3 ชั้น 5 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือทาง email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ ที่นี่

1

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

 แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กวผ.

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Sitemap