pkv games dominoqq idnslot poker qq pokerqq bandarqq slot gacor 4d gacor88 slot gacor slot5000 dominoqq
แหล่งข้อมูลสมุนไพร

 

button sci01

 

   

 ลำดับ  

 

           ชื่อฐานข้อมูล

 

                               รายละเอียด

     

     Link    
              สำหรับเข้าฐาน                   

 

 

      1.

 

 

 หน่วยบริการข้อมูลสมุนไพร

-ฐานข้อมูลสมุนไพรไทยสำหรับการวิจัยได้เฉพาะชื่อเรื่องและชื่อวารสาร(secondary source) 

- มีฐานข้อมูลพืชพิษ (tertiary source) วารสารสมุนไพรไทย (primary source)

- จุลสารสมุนไพร (tertiary source) และเรื่องน่าสนใจต่าง ๆ

จัดทำโดยสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติและยังสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

     

 

        Click 

      2.  MedThai   ฐานข้อมูลสมุนไพรไทยจีน พร้อมสรรพคุณมากกว่า  1,800 ชนิด         Click 
      3.  Thaicrudedrug.com  ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร         Click 
      4.  Phargarden.com  ฐานข้อมูลสมุนไพร เป็นฐานข้อมูลเครื่องยาและสมุนไพรตามลำดับ (tertiary source)
 จัดทำโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
        Click 
      5. ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร 

- ฐานข้อมูลงานวิจัยสมุนไพรของไทย (secondary source) 

- ข้อมูลพืชพิษ (tertiary source) และเรื่องอื่น ๆ  

จัดทำโดยสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Click 
      6. MED HERB GURU  ระบบศูนย์กลางข้อมูลสมุนไพร ทำเป็นบทความสั้น ๆ และ Infographic ให้เข้าใจง่าย ๆ  จัดทำโดยสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์การเภสัชกรรม  Click 
      7. สมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน    ข้อมูลสมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน (tertiary source) จัดทำโดยสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ   Click  
      8. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (tertiary source)    Click  
      9. PHTIC-PERDO  ฐานข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร รวมถึงสมุนไพร (secondary source) จัดทำโดยศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเครือข่าย 8 แห่ง  Click 
     10. KuiHerb แหล่งรวบรวม เผยแพร่ และแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร Click 
     11. Hortdoa: Knowledge Plant Diversity   ฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช มีข้อมูล GAP พืชสมุนไพรไทย   Click  
     12. HDC TTM Service ฐานข้อมูลมูลการใช้สมุนไพรในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข     Click  
     13. คลังความรู้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดทำโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สามารถสืบค้นข้อมูลการแพทย์และสมุนไพรจากเอกสารที่ดำเนินการโดยกรมการแพทย์แผนไทยฯ เช่น ตำราอ้างอิงสมุนไพรไทย   Click  
     14. คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ฐานข้อมูลแหล่งข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   Click  
     15. ฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ   Click 
     16. ฐานข้อมูลสมุนไพรไทยสำหรับการวิจัย สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ   Click 
     17. ฐานข้อมูลงานวิจัยของสมุนไพรไทย (secondary source) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ Click 
     18. ฐานข้อมูลสมุนไพร สวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Click 
     19. ข้อมูลสมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ Click 
     20. ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Click 
     21. ฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Click 
     22. ฐานข้อมูลสารเคมีในสมุนไพรไทยงานวิจัยสมุนไพรของไทย หน่วยปฏิบัติการวิจัยเคมีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Click 
     23. ฐานข้อมูลสมุนไพร ในฐานสมุนไพรแม่โจ้ (ชีวกโกมารภัจจ์) ในสวนพฤกษศาสตร์กล้วยไม้ร้อยปีสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Click 
     24. ฐานข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเครือข่าย 8 แห่ง Click 
     25. ฐานข้อมูลงานวิจัยสมุนไพรของไทย สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Click 
     26. ฐานข้อมูลพรรณไม้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Click 
     27. ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Click 
     28. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ สำนักหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช Click 
     29. ฐานข้อมูลสมุนไพรในตำรับยาหมอพื้นบ้าน ฐานข้อมูลสมุนไพรในตำรับยาหมอพื้นบ้าน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Click 
     30. ฐานข้อมูลสมุนไพรกัญชง ฐานข้อมูลสมุนไพรกัญชง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Click 
     31. ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร  Click

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

 แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กวผ.

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Sitemap