pkv games dominoqq idnslot poker qq pokerqq bandarqq slot gacor 4d gacor88 slot gacor slot5000 dominoqq
ข้อซักถาม/การบันทึกข้อมูลการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

"ข้อซักถาม/การบันทึกข้อมูลการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก"

 

ร้อยละบริการการแพทย์แผนไทยฯ เกินร้อยละ 100

over100

1. สาเหตุข้อมูลร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เกินร้อยละ 100
คำตอบ 1) ตอนนำเข้าแฟ้มใดแฟ้มหนึ่งอาจจะมีปัญหา ระหว่าง diagnosis_opd และ service ต้องตรวจสอบการนำเข้าว่าสองแฟ้มนี้มีปัญหาหรือไม่

          2) เนื่องจากเจ้าหน้าที่บันทึกรหัส Z และมีการจ่ายยาสมุนไพร โดยที่ไม่ได้บันทึกรหัสกลุ่มโรคและอาการของแพทย์แผนปัจจุบัน โดยเงื่อนไขในการประมวลรายงานร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย หากมีการบันทึกรหัสที่ขึ้นด้วย Z เพียงอย่างเดียว โดยที่ไม่มีการบันทึกรหัสกลุ่มโรคและอาการของแพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์แผนไทย ทำให้ตัวหารไม่มี (บริการผู้ป่วยนอกทั้งหมด) แต่ตัวตั้งมี (บริการการแพทย์แผนไทย)
***หากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ มีการให้บริการการแพทย์แผนไทย จะต้องบันทึกรหัสกลุ่มโรคและอาการของแพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์แผนไทยทุกครั้ง เพื่อแก้ปัญหาสัดส่วนบริการเกินร้อยละ 100

2. กรณีบางหน่วยบริการ ที่ไม่มีแพทย์แผนไทย และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย แต่ทีผลงานด้านการแพทย์แผนไทยสูงมาก สาเหตุมาจากอะไร
คำตอบ  หน่วยบริการที่ไม่มีแพทย์แผนไทย และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จะบริการได้แค่จ่ายยาสมุนไพรและส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งหากมีการวินิจฉัย รหัส Z เพียงอย่างเดียว โดยที่ไม่มีการบันทึกรหัสกลุ่มโรคและอาการของแพทย์แผนปัจจุบัน  และมีการจ่ายยาสมุนไพร หรือให้รหัสหัตถการส่งเสริมสุขภาพ ทำให้บริการผู้ป่วยนอกทั้งหมดเป็น 0 และ บริการแพทย์แผนไทยเป็น 1 ถ้ามีกรณีนี้จำนวนมาก ก็จะทำให้ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยฯ สูงได้เช่นกัน

             เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา กรมได้จัดประชุมปรึกษาหารือ เรื่องแผน/นโยบายกรมและตัวชี้วัดขึ้น ที่ประชุมได้เสนอให้ กรมพิจารณาดำเนินการ เรื่อง ตัวชี้วัดที่บางพื้นที่เกิน 100% นั้น
            กรมได้ตรวจสอบแล้ว...พบว่า การบันทึกข้อมูลที่หน่วยบริการมีการใช้รหัส Z ซึ่งการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องควรบันทึกโรค/อาการที่รักษาจริง เช่น เมื่อมารับการรักษาที่หน่วยบริการ มีการจ่ายยาสมุนไพร หรือการให้หัตถการ ฯลฯ ต้องบันทึกรหัสโรค/อาการจริง .... (ไม่ควรระบุ Z)
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่่วยบริการที่เกี่ยวข้องแก้ไขที่ต้นทาง และส่งข้อมูลกลับยัง HDC on cloud สป ด้วยไฟล์ 43 แฟ้มที่แก้ไข ระบบ HDC ก็จะแสดงชุดข้อมูลใหม่ที่ปรับแก้ไขทั้งหมดทันที (ระบบประมวลผลทุกวัน)

สรุปคือ ถ้ามีการจ่ายยาหรือให้หัตถการแผนไทย ก็ควรมีการลงรหัสโรค/อาการจริง ไม่ควรใส่วินิจฉัยรหัส z ไว้อย่างเดียว

 

การนับผลงานการบริการการแพทย์แผนไทยฯ

Counting portfolio

1. ในรายงานร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (นับรวมแผนจีน (U78x - U79x) แต่ไม่นับรวม U77x) หากมีการบันทึกรหัส U77x และมีการบริการหัตถการ หรือจ่ายยาสมุนไพรร่วมด้วย จะถูกนับผลงานหรือไม่?
คำตอบ  ถูกนับผลงาน เนื่องจากเงื่อนไขของการประมวลผลรายงานร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยฯ  (นับรวมแผนจีน (U78x - U79x) แต่ไม่นับรวม U77x)  คิดจากจำนวนครั้งการรับบริการแพทย์แผนไทยฯ โดยหากมีการวินิจฉัย การจ่ายยา การให้หัตถการ หัตถการส่งเสริมสุขภาพ อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ไม่นับรวมรหัส Z718

2. หากรหัสยาของหน่วยบริการไม่ถูกต้อง รายงานปริมาณการใช้ยาสมุนไพร หรือรายงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาสมุนไพร จะถูกนับผลงานหรือไม่?
คำตอบ  ถูกนับผลงาน เนื่องจากเงื่อนไขของการประมวลผลการใช้ยาสมุนไพร ดูรหัสที่ขึ้นต้นที่ 41 หรือ 42 หากรหัสยาไม่ถูกต้องแต่รหัสขึ้นต้นด้วย 41 หรือ 42 ก็ยังนับผลงานให้

3. การเบิกค่าบริการด้านการแพทย์แผนจีน จากกรมบัญชีกลาง ต้องลงรหัสวินิจฉัยแผนปัจจุบันเป็นโรคหลักเท่านั้น (Type 1) ซึ่งจะส่งผลต่อการนับผลงานการวินิจฉัยด้านการแพทย์แผนจีน หรือไม่?
คำตอบ ไม่ส่งผลต่อการนับผลงาน เนื่องจากผลงานการวินิจฉัยด้านการแพทย์แผนไทย หรือแพทย์แผนจีน นับ DIAGTYPE ทั้งหมด ไม่จำเป็นว่าเป็นวินิจฉัยโรคหลัก โรคร่วม โรคอื่น ๆ

4. จากกรณีที่ผู้ให้บริการ 1 คน สามารถให้บริการนวดรักษา ได้ไม่เกิน 5 ครั้งต่อวัน หากบริการมากกว่า 5 ครั้งต่อวัน จะถูกนับผลงานหรือไม่
คำตอบ ถูกนับผลงาน เนื่องจากไม่ได้กำหนดเงื่อนไขของการประมวลผล

5. ความแตกต่างของข้อมูลร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทยฯ ทั้ง 4 กรณี

proportion 4คำตอบ กรณีที่ 1 นับผลงานบริการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน (U78x - U79x) และส่งเสริมป้องกันทั้งหมด
          กรณีที่ 2 นับผลงานบริการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน (U78x - U79x) แต่ไม่นับรวมรหัส U77x ที่ไม่มีการให้หัตถการส่งเสริมป้องกัน (ใช้เป็นตัวชีวัด)
          กรณีที่ 3 นับผลงานบริการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน (U78x - U79x) แต่ไม่นับรวมรหัส U77x และหัตถการส่งเสริมป้องกัน
          กรณีที่ 4 นับผลงานบริการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน (U78x - U79x) และการเยี่ยมบ้านแผนไทย แต่ไม่นับรวมรหัส U77x และหัตถการส่งเสริมป้องกัน

6. หากให้หัตการส่งเสริมป้องกัน และให้รหัส U77x จะถูกนับผลงานในร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทยฯ กรณีที่ 2 หรือไม่
คำตอบ นับผลงานให้ เนื่องจากมีการให้บริการการแพทย์แผนไทยฯ

7. หากไม่ได้ให้หัตการด้านแผนไทย แต่จ่ายยาสมุนไพร และให้รหัส U77x จะถูกนับผลงานในร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทยฯ กรณีที่ 2 หรือไม่
คำตอบ นับผลงานให้ เนื่องจากมีการให้บริการการแพทย์แผนไทยฯ

8. หากไม่ได้ให้หัตการด้านแผนไทย ไม่จ่ายยาสมุนไพร แต่ให้รหัส U77x จะถูกนับผลงานในร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทยฯ กรณีที่ 2 หรือไม่
คำตอบ ไม่นับผลงานให้ เนื่องจากไม่มีการให้บริการการแพทย์แผนไทยฯ ยกเว้นจากจะมีการให้รหัสหัตการส่งเสริมป้องกัน ถึงจะนับผลงานให้

 

การจำแนกยา ED กับ NONED

ED NONED

รายงานการจ่ายยาสมุนไพรตามบัญชียาหลัก จำแนกยาแต่ละตัวเป็น ED กับ NONED จากอะไร
คำตอบ  จำแนกจากหลักที่ 25 เพียงแต่ในรายการยาของหน่วยบริการมีแค่ 24 หลัก
รายละเอียดของหลักที่ 25 มีดังนี้
          1 = ยาในบัญชียาหลัก
          2 = ยาแผนไทยที่เป็นยาสามัญประจำบ้าน
          3 = ยาแผนไทยที่ผลิตตามตำรับ
          4 = ยาแผนไทยที่ผลิตตาม รพ.
          5 = ยาแผนไทยที่ผลิตของ หน่วยงานเอกชน
          6 = ยาแผนไทยสำหรับปรุงเฉพาะราย
          โดยในการประมวลผลจะเอารหัสยา 24 หลักของหน่วยบริการ มาจับคู่กับรหัสยา 24 หลักที่ขึ้นทะเบียนแผนไทย หากรหัสถูกต้อง ตรงกันก็จะทำการจำแนกประเภทจากหลักที่ 25 ดังนี้
          1 = ED
          2-6 = NONED
          ***หากจับคู่แล้วรหัสยา 24 หลักไม่ตรงกัน ก็จะถูกจำแนกประเภทเป็น other

 

การบันทึกบริการแพทย์แผนไทยที่บ้าน

บันทึกบริการการแพทย์แผนไทยที่บ้าน อย่างไร?
คำตอบ  1) ทำการให้รหัสวินิจฉัยโรคและกลุ่มอาการ  จากนั้นเลือก community service ระบบแสดงหน้าต่าง สำหรับในการเลือก รหัส/กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
           2) เลือก รหัส/กิจกรรม ที่ผู้ป่วยได้รับบริการ  ซึ่งรหัสบริการการแพทย์แผนไทยที่บ้าน มีดังนี้
                   1I0 บริการการแพทย์แผนไทยที่บ้าน (หัวหมวด ห้ามบันทึก)
                             1I00 ผู้ป่วยได้รับการนวดเพื่อการรักษาที่บ้าน
                             1I01 ประชาชนได้รับการนวดเพื่อการส่งเสริมสุขภาพที่บ้าน
                             1I02 ผู้ป่วยได้รับการประคบสมุนไพรเพื่อการรักษาที่บ้าน
                             1I03 ผู้ป่วยได้รับการอบสมุนไพรเพื่อการรักษาที่บ้าน
                             1I04 ประชาชนได้รับการอบสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพที่บ้าน
                             1I05 หญิงหลังคลอดได้รับการอบสมุนไพรที่บ้าน
                             1I06 หญิงหลังคลอดได้รับการทับหม้อเกลือที่บ้าน
                             1I07 การให้คำแนะนำ การสอน สาธิตด้านการแพทย์แผนไทย
                             1I08 การให้บริการการแพทย์แผนไทยอื่น ๆ ที่บ้าน
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ICD-10-TM for PCU เล่ม 4 http://thcc.or.th/codeprimary.php

 

 

arrow47เอกสาร/คู่มือ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

 แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กวผ.

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Sitemap