วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 นพ.สรรพงศ์ ฤทธิรักษา

รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการแพทย์แผนไทย การนวดไทย และสมุนไพรไทย

สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

พร้อมบรรยายพิเศษ "นโยบายการพัฒนาวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมด้าน

          การแพทย์แผนไทย การนวดไทย และสมุนไพรไทย" ต่อด้วย การปาถกฐาพิเศษ "Inspiration"

ในการพัฒนาวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการแพทย์แผนไทย การนวดไทย

และสมุนไพรไทย โดยมี ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ การประชุมครั้งนี้จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ Share & Learn งานวิชาการงานวิจัย และนวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทย การนวดไทย และสมุนไพรไทย 

และกิจกรรม Work Shop ผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมเด่น

เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 207 ท่าน ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าวจัดขึ้น 

 ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม T SIX 5 Hotel พัทยา จังหวัดชลบุรี

 

DSC09471

DSC09459DSC09667

DSC09439DSC09514

DSC09611DSC09633

 

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 14.00 น.

มีบรรยายพิเศษจาก นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย

กล่าวถึง การส่งเสริมการนวดไทย อัตลักษณ์ไทย และสมุนไพรไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ

 

20190815 ๑๙๐๘๒๓ 0239   20190815 ๑๙๐๘๒๓ 0241

 

เวลา 14.00 – 17.00 น. เป็นกิจกรรม Share & Learn

เพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย รวมองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย

การนวดไทย อัตลักษณ์ไทย และสมุนไพรไทย แบ่งออกเป็น 4 ห้อง

 

ห้องที่ 1 : งานวิจัยจากเรื่องเล่าเร้าพลัง

ประเด็นสำคัญ คือ ฝึกให้มีการทำวิจัยจากเรื่องประทับใจผ่านเรื่องเล่า

เนื่องจากการเล่าเรื่องผ่านความรู้สึกทำให้เกิดการจำเรื่องราวได้มากกว่าจะสามารถแก้ไขได้

หรือคลายปมปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่เราไม่คาดคิดได้

 

ห้อง1 เรื่องเล่าบันดาลใจ ๑๙๐๘๒๐ 0038   ห้อง1 เรื่องเล่าบันดาลใจ ๑๙๐๘๒๒ 0039

ห้อง1 เรื่องเล่าบันดาลใจ ๑๙๐๘๒๒ 0030   ห้อง1 เรื่องเล่าบันดาลใจ ๑๙๐๘๒๒ 0027

 

ห้องที่ 2 : ตีแตกโจทย์วิจัย

ห้องนี้ประกอบด้วย วิทยากรจำนวน 3 คน ทำหน้าที่ช่วยสอนเทคนิคและกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุม

สร้างโจทย์วิจัยจากงานประจำ โดยอ้างอิงจากองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย

 

20190815 ๑๙๐๘๒๐ 0597   20190815 ๑๙๐๘๒๒ 0631

20190815 ๑๙๐๘๒๒ 0557   20190815 ๑๙๐๘๒๒ 0536

 

ห้องที่ 3 : เทคนิคการทำวิจัยให้ประสบความสำเร็จ

ห้องนี้มีการจัดรูปแบบการประชุมเป็นแบบการจำลอง

การนำเสนอผลงานวิชาการของตัวแทนจากผู้เข้าร่วมประชุม พื่อให้เกิดการซักถาม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมการประชุม และการให้คำแนะนำจากวิทยากรเพื่อการปรับปรุงงานวิจัยให้ดีขึ้น

 

อแ321   กหด231

ห้องที่ 3 เทคนิคการทำวิจัยให้ประสบความสำเ   กหด21

 

ห้องที่ 4 : งานวิจัยตอบโจทย์ อวช.

ห้องนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการทำผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนระดับ

โดยมีวิทยากรผู้มีประสบการณ์มาให้แนะนำตั้งแต่การเตรียมตัวไปจนถึงการเขียนผลงานให้ถูกต้องและเหมาะสม

 

20190815 ๑๙๐๘๒๒ 0391   กดเ12

20190815 ๑๙๐๘๒๒ 0379   20190815 ๑๙๐๘๒๒ 0395

 

กิจกรรมของวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม Workshop ผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมเด่น

ช่วง Workshop จะแบ่งออกเป็น 2 ห้อง ให้ผู้เข้าร่วมประชุม เวียนเข้าฟังให้ครบทั้ง 2 ห้อง

 

 

ห้องที่ 1 : การบูรณาการการแพทย์แผนไทย ในหน่วยบริการ PCC

เป็นการนำเสนอรูปแบบการจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทยที่มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพใน PCC

โดย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

20190816 ๑๙๐๘๒๒ 0490   ds3213

20190816 ๑๙๐๘๒๒ 0519   20190816 ๑๙๐๘๒๒ 0497

 

ห้องที่ 2 : ผลิตภัณฑ์สมุนไพร งานวิจัย R&D และอนุสิทธิบัตร

        เป็นการนำเสนอนวัตกรรมที่มีการจดอนุสิทธิบัตร คือ ก๊อซขมิ้นชันสำหรับแผลแผลเบาหวานจากโรงพยาบาลยุพราชเด่นชัย

อนุสิทธิบัตรการพัฒนายาทาแผลจากเปลือกมังคุด จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

และปิดท้ายด้วยการให้คำแนะนำเรื่องสิทธิประโยชน์

และขั้นตอนการจดอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

 

20190816 ๑๙๐๘๒๒ 0476   20190816 ๑๙๐๘๒๒ 0358

20190816 ๑๙๐๘๒๒ 0616   20190816 ๑๙๐๘๒๒ 0567

 

ช่วงเย็น เวลา 18.00 – 22.00 น.

ได้รับเกียรติจาก นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมพันธ์

และร่วมรับประทานอาหาร โดยมี นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์

รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 

 

งานเลี้ยงเย็น ๑๙๐๘๒๐ 0442

งานเลี้ยงเย็น ๑๙๐๘๒๐ 0325S 1253469

งานเลี้ยงเย็น ๑๙๐๘๒๐ 0306งานเลี้ยงเย็น ๑๙๐๘๒๐ 0393

S 3424290งานเลี้ยงเย็น ๑๙๐๘๒๐ 0303

 

 

 

 

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

 แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กวผ.

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Sitemap