pkv games dominoqq idnslot poker qq pokerqq bandarqq slot gacor 4d gacor88 slot gacor slot5000 dominoqq
วารสารกรมการแพทย์แผนไทยฯ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2-3

journal 7 23

วารสารกรมการแพทย์แผนไทยฯ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2-3

flower00

 arrow65สารบัญ

arrow65บรรณาธิการแถลง

111 สมชัย บวรกิตติ

arrow65บทบรรณาธิการ

112 Apitherapy, Hormesis and Homeopathy

สมชัย บวรกิตติ

arrow65บทความพิเศษ

116 การประชุมการแพทย์ดั้งเดิมในกลุ่มประเทศอาเซียนและปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยการแพทย์ดั้งเดิมของอาเซียน

อัญชลี จูฑะพุทธิ

arrow65นิพนธ์ต้นฉบับ

122 ข้อกำหนคมาตรฐานของจันทน์แดง

สุภาพร ผลจันทร์ , เสาวณี สาธรวิริยะพงศ์ , นันทนา สิทธิชัย , ชยันต์ พิเชียรสุนทร

134 การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรังของสารสกัดยาหอมนวโกฐ

ปราณี ชวลิตธำรง , ทรงพล ชีวะพัฒน์ , เอมมนัส อัตตวิชญ์ , นพมาศ สุนทรเจริญนนท์

146 การศึกษาความเป็นพิษของสารลูปินิโฟลินจากลำต้น ชะเอมเหนือ

ทรงพล ชีวะพัฒน์ , ปราณี ชวลิตธำรง , เอมมนัส อัตตวิชญ์ , นพมาศ สุนทรเจริญนนท์

156 ประเมินความเสี่ยงสารหนูของการบริโภคชาสมุนไพรชนิดซอง

นันทนา สิทธิชัย , จิตรา ชัยวัฒน์ , สิริชัย กระบี่ศรี , ศสิริมล พัฒเส.มา , สารินี เลนะพันธ์ , สุภาณี ดวงธีรปรีชา , จิรานุช แจ่มทวีกุล , เยาวลักษณ์ วรรธนะพิศิษฏ์ , สุณีย์ แสงเขียว , ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ ,สุเทพ เรืองวิเศษ

169 บูรณาการการแพทย์แผนไทย: บทบาทวัดกับการดูแลสุขภาพชุมชน

รัชนี จันทร์เกษ , จิราพร ลิ้มปานานนท์ , บ่ารณ์ฐ สุขสุทธื้

181 การนวดไทยแบบราชสำนักร่วมกับการประคบด้วยสมุนไพร: ประสิทธิผลในการลดอาการปวดหลังระยะหลัง คลอด

สร้อยศรี เอี่ยมพรชัย , สิรีกานต์ ภูโปร่ง , สุภาวดี หนองบัวดี , ดอกไม้ วิวรรธมงคล , พัสราภรณ์ ศุภวงต์วรรธนะ , สุรางค์ วิเศษมณี , พรรณี หาญคิมหันต์ , เรขวรีย์ ประพันธ์โรจน์ , ดีฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร , อัครีนทร์ นิมมานนิตย์ , ประวิทย์ อัครเสรีนนท์ , ทวี เลาหพันธ์ 

arrow65รายงานผู้ป่วย

189 การรักษากลุ่มอาการโรคลำไสัแปรปรวนโดยการฝังเข็ม: กรณีศึกษาผู้ป่วย ๑ ราย

โกสินทร์ ตรีรัตน์วีรพงษ์

arrow65บทปริทัศน์

197 ผักปลัง ผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ชื่นนภา ชัชวาล , นาฏศจี นวลแก้ว

arrow65ปกิณกะ

202 โกฐชฎามังสี

คณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย

206 โกฐทั้ง 9

คณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย

207 อริยสัจ ๔ กับปัญหาโลกร้อน

เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต

210 เอเดรียน ฮิลล์ นักศิลปกรรมบำบัดอังกฤษ

เลิศศิริร์ บวรกิตติ

arrow65วารสารสโมสร

212 อัญชลี จูฑะพุทธิ , ชยันต์ พิเชียรสุนทร , สมชัย บวรกิตติ

arrow65ภาคผนวก

217 พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย (๘)

คณะอนุกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย

223 ดัชนี

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

 แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กวผ.

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Sitemap