pkv games dominoqq idnslot poker qq pokerqq bandarqq slot gacor 4d gacor88 slot gacor slot5000 dominoqq
วารสารกรมการแพทย์แผนไทยฯ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3

journal 11 3

วารสารกรมการแพทย์แผนไทยฯ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3

flower00

 arrow65สารบัญ

217 บรรณาธิการแถลง

วิชัย โชควิวัฒน

arrow65บทความพิเศษ

219 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย : สถานภาพปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

วิชัย โชควิวัฒน

arrow65รายงานผู้ป่วย

227 รายงานผู้ป่วยแผลไหม้ รักษาด้วยนํ้ามันมะพร้าว

สมคิด วิระเทพสุภรณ์

arrow65บทปริทัศน์

233 กวาวเครือ

ชยันต์ พิเชียรสุนทร

arrow65นิพนธ์ต้นฉบับ

238 แนวทางการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย (ประเภท ก) ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

กรองแก้ว จันทร์แก้ว , พัชรา ก้อยชูสกุล

251 องค์ประกอบทางเคมีที่มีฤทธิทางชีวภาพของสารสกัดแมงลักคา

ประไพ วงต์สินคงมั่น , อภิรักษ์ จักดเพ็ชร , จารีย์ บันลิทธ , สมชาย แสนหลวงอินทร์ , ธนรัฒน์ ทองจีน , มาลินี จีตตกานต์พิชย์ , พนัสดา อิศรางกูร ณ อยุธยา , นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ , ปราณี ชวลิตธำรง

267 องค์ประกอบทางเคมีที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ COX-1 ของสารสกัดเถาวัลย์เปรียง

ประไพ วงศ์สินคงมั่น , จารีย์ บันสิทธิ์ , สมชาย แสนหลวงอินทร์ , ธนวัฒน์ ทองจีน , อุทัย โสธนะพันธุ์

arrow65ปกิณกะ

280 ตำราอ้างอิงสมุนไพรไทย: การบูร (ธรรมชาติ) และ การบูร (สังเคราะห์)

คณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย

288 พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน (จีน - ไทย - องกฤษ) (2)

วิลาวัณย์ จึงประเสรีฐ , ทัศนีย์ ฮาซาไนน์ , เย็นจิตร เตชะดำรงสิน

298 บันทึกภูมิปัญญา: ภูมิปัญญาของคนล้าน นากรณีหมออนัสม สิทธิตัน

อรพินท์ ครุฑจับนาค , สมัคร สมแวง

arrow65วารสารสโมสร

303 ธงชัย สุขเศวต , รัชนี จันทร์เกษ

308 ดัชนี

313 คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ ฉบับปรับปรุง2557

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

 แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กวผ.

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Sitemap