pkv games dominoqq idnslot poker qq pokerqq bandarqq slot gacor 4d gacor88 slot gacor slot5000 dominoqq
วารสารกรมการแพทย์แผนไทยฯ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1

Cover วารสารการแพทแผนไท ปท 16 Page 1

วารสารกรมการแพทย์แผนไทยฯ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1

flower00

 arrow65สารบัญ

1 บรรณาธิการแถลง

วิชัย โชควิวัฒน

 arrow65นิพนธ์ต้นฉบับ

3 การวิเคราะห์ปริมาณ Eurycomanone ในรากปลาไหลเผือก ด้วยวิธี High Perfor­mance Liquid Chromatography (HPLC)

จิรานุช มิ่งเมือง , วิไลลักษณ์ ชื่นนางชี , อภิรักษ์ ลักดื้เพ็ชร , สมจิตร์ เนียมสกุล , ศักดิ์วิชัย อ่อนทอง , ณุฉัตรา จันทร์สุวานีชย์

16 ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาต่อปริมาณสารไซรินจินในยาต้มบอระเพ็ด

รณชัย ภูรันนา , ชาทิตย์ ลัริสวัสดื้ , สินธู มิ่งแนน , วิวัฒน์ ศรีวิชา , จตุพร ประทุมเทศ , ทัณฑิกาแก้วสูงเนิน , นฤวัตร ภักดี

22 การเทียบมาตรฐานปริมาตรทะนาน และผลที่มีต่อประสิทธิผลของยาเตรียม

วิชญาณี พันธ์งาม , สมชาย สุริยะไกร , ลักการ ลังฆมานนท์ , ศุภชัย ติยวรนันท์

33 ประสิทธิผลและความปลอดภัยทางคลินิก ของตำรับยาอภัยสาลีในผู้ป่วยโรคปอดอุด กั้นเรื้อรังคงที่ ระดับที่ 1-2
 วิวรรณ วรกุลพาณิชย์ , มณฑกา ธีรชัยสกุล , อนุธิดา ทับมี , มนัชยา มรรคอนันตโชติ , ณิฐวัฒน์ เปรี่ยมงูเหลือม

44 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการออกกำลังกาย แบบไทชิเพื่อลดอาการปวดข้อเข่าของผู้สูง อายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม ในโรงพยาบาล การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กรุงเทพมหานคร

ศรัณยา จันษร , มณฑา เก่งการพานิช .ธราดล เก่งการพานิช

57 การดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในพื้นที่ตำบลหนองขอน จังหวัดอุบลราชธานี

ภักศจีภรณ์ ชันทอง , ทิพย์วรรณ สายเชื้อ , อาคม ทองปอ , จีรนันท์ ลิ้มคงคาวงษ์

74 ประเพณีไหว้ครู: ความหมายและการมีส่วนสนับสนุนการอนุรักษ์การแพทย์แผนโบราณของไทยในยุคสมัยใหม่

99 ความปลอดภัย ประสิทธิผล และความพึง พอใจของมารดาหลังคลอดทีอยู่ไฟตาม หลักการแพทย์แผนไทย

ศุภรัศมื้ อ้ศวพรธนกัทร์ , วิชัย โชควิวัฒน , วิชัย ศรีคำ

 arrow65บทปริทัศน์

111 ปฏิทินการแพทย์แผนไทย

วัฒนา ชยธวัช

126 แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการวิจัยของ คิงส์คอลเลจลอนดอน

วิชัย โชควิวัฒน

 arrow65รายงานผู้ป่วย

139 รายงานผู้ป่วย 3 ราย ที่ตาบอดแล้วกลับมามองเห็นอีกครั้งหนึ่ง

สมเกียรติ อธิคมกุลชัย

 arrow65บทความพิเศษ

145 นโยบายสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

สรรพงค์ ฤทธิรักษา , รัชนี จันทร์เกษ , มนนิภา สังข์จักดา , สุพินดา กิจทวี , วัฒนจักดื้ ศรรุ่ง

 arrow65ปกิณกะ

158 ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย:

รากปลาไหลเผือก

163 พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน (จีน- ไทย-อังกฤษ) (15)

วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ , ทัศนีย์ ฮาซาไนน์ , เย็นจิตร เตชะดำรงสิน

 arrow65วารสารสโมสร

171 รากปลาไหลเผือก

ธงชัย สุขเศวต , รัชนี จันทร์เกษ , ผกากรอง ขวัญข้าว

175 คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

 แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กวผ.

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Sitemap