pkv games dominoqq idnslot poker qq pokerqq bandarqq slot gacor 4d gacor88 slot gacor slot5000 dominoqq
สรุป/รายงานการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

tpd QuickIcon policy1tpd QuickIcon data1tpd QuickIcon man1

tpd QuickIcon abroad1tpd QuickIcon health1tpd QuickIcon pr1

tpd QuickIcon QA1tpd QuickIcon app1tpd QuickIcon Download1

ปีงบประมาณ 63

1. สรุปผลการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังผลการประเมินทางการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทย Download

2. สรุปผลการสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2562 Download

3. รายงานการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซียน Download

ปีงบประมาณ 64

1. สรุปประเด็นการประชุม Global Health Seminar “ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงในการเข้าถึงวัคซีนเพื่อควบคุมโรคระบาดทั่วโลกของประเทศไทย: กรณีศึกษาวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” วันที่ 21 ตุลาคม 2563 Download

2. สรุปการประชุมทบทวนบทเรียนจากการเข้าร่วมการประชุมสืบเนื่องของการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 73 (Resumed WHA73 After Action Review: AAR) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 Download

3. รายงานการประชุมปรึกษาหารือแผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการเข้าร่วมการจัดตั้งองค์กรระดับโลกด้านการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ด้วยการแพทย์ดั้งเดิม (The Global Alliance on Preventing and Treating COVID-19 with Traditional Medicine (TM)) วันที่ 16 ธันวาคม 2563 Download

4. สรุปสาระสำคัญจากการประชุมวิชาการนานาชาติ ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) Download

5. สรุปการประชุมเตรียมการด้านสาธารณสุขสำหรับการเตรียมการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทย ปี 2565 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 Download

6. สรุปผลการหารือความร่วมมือกัญชาทางการแพทย์ระหว่างแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ H.E. Mr. Mr.Asim Iftikhar Ahmad เอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-13.00 น. Download

7. สรุปผลการประชุมหารือเรื่องกัญชาทางการแพทย์ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-15.00 น. Download

8. สรุปผลการประชุมหารือเพื่อติดตามความก้าวหน้าการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับสถาบันอายุรเวทแห่งชาติเมืองชัยปุระ (National Institute of Ayurveda) วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564  เวลา 16.00 – 17.00 น. Download

9. สรุปผลการประชุมหารือการสนับสนุนการจัดตั้งสมาคมนวดไทยในสวีเดนกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564  เวลา 12.00 – 12.30 น. Download 

10. สรุปผลการประชุมเตรียมการสำหรับการเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำและรัฐมนตรีภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (กลุ่มที่ 3 การพัฒนาอย่างยั่งยืน สิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาธารณสุข วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว) วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 – 17.30 น. Download

11. สรุปผลการประชุมหารือกับ US National Cancer Institute of National Institutes of Health ภายใต้กรอบความร่วมมือ APEC วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 10.30 น. Download

12. สรุปการสัมมนาในหัวข้อ "กฎระเบียบเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนดั้งเดิมและแพทย์ทางเลือกและเวชปฏิบัติในมาเลเซีย" Download

 ปีงบประมาณ 65

 1. สรุปผลการหารือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปราก เพื่อเตรียมความพร้อมการหารือความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเช็ก  วันที่ 1 ต.ค. 64 เวลา 14.00 - 15.00  น. Downlaod

2. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00-10.00 น.  Download

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-14.00 น. Download

4. สรุปประเด็นการอภิปรายเรื่องกำลังคนด้านสุขภาพในไทยและญี่ปุ่นโดยเน้นประเด็นการพัฒนาบุคคลากรสำหรับ man-machine interface (Round Table Discussion on Health Workforce in Thailand and Japan with a focus on Human Resource Development for Man-machine interface) 10 มกราคม 2565 เวลา 11.30–18.00 น. Download

5. สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสาธารณสุข สำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของประเทศไทย ปีพ.ศ.2565 (คณะอนุกรรมการด้านสารัตถะ) ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30-16.00 น. Download

6. รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30–14.00 น. Download

7. สรุปผลการประชุมคณะทำงานไทย – กว่างซี ครั้งที่ 4 วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 08.30–12.30  น. Download

8. สรุปผลการประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านสุขภาพโลกของกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. Download

9. สรุปผลการประชุมเตรียมการท่าทีของฝ่ายไทยในการจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับสถาบันอายุรเวทแห่งชาติเมืองชัยปุระ อินเดีย วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.30-16.00 น. Download

10. สรุปผลการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 75 (75th World Health Assembly) วาระ 27.3 Traditional Medicine วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 Download

11. สรุปผลการประชุมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสาธารณสุข สำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของประเทศไทย ปี พ.ศ.2565 (คณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอำนวยการ) ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. Download 

12. สรุปผลการประชุมหารือแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-เมียนมา ระยะ 3 ปี (Teleconference on Myanmar – Thailand Development Cooperation Programme on Health 3-Year Programme 2020-2022) วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น. Download

13. สรุปผลการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับสถาบันอายุรเวทแห่งเมืองชัยปุระ ประเทศอินเดีย ครั้งที่ 1 วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 -16.30 น. Download

14. สรุปผลการประชุมหารือระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) เรื่อง Case study of the real-time monitoring system of Thai Traditional and Alternative Medical (TTM) Services in Thailand วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 – 11.00  น. ณ กลุ่มงานข้อมูลและคลังความรู้ อาคาร 2 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก Download

15. สรุปผลการประชุมหารือระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับ National Institutes of Health (NIH) ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 11.00 น.ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4 (ผ่านระบบออนไลน์) Download 

16. สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officials’ Meeting) สำหรับคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย-อินเดีย (Thailand-India Joint Commission for Bilateral Cooperation: JC) ครั้งที่ 9 วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ Download
 

ปีงบประมาณ 66

1. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 16.30 น. Download

2. สรุปผลการหารือความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทย และสำนักงานการแพทย์แผนเปอร์เซีย (Persian Medicine Office) กระทรวงสาธารณสุขและการศึกษาทางการแพทย์ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. Download

3. สรุปผลการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตาม WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 21.30-23.00 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล และประชุมหารือท่าทีของประเทศไทยต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่หลังปี พ.ศ. 2566 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-11.30 น. Download

4. สรุปผลการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์แผนไทยกับ Malaysia Hemp Tech Industrial Research Association (MHIRA) วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 - 14.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก Donwload

5. สรุปผลการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์แผนไทยกับ Malaysia Agricultural Research and Development Institute (MARDI) วันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 10.30 - 14.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก Download

6. สรุปผลการประชุมเตรียมการสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก สมัยที่ 152 (EB152) วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา เวลา 14.00-16.00 น.ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน อาคาร 1 ชั้น 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก Download

7. สรุปผลการประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับร่าง Global strategy on Traditional Medicine ครั้งที่ 1 วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก Donwload

8. สรุปผลการประชุมการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพด้านชนิดและระบบนิเวศ ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมข้างห้องผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก Download

 

 

 

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

© 2009-2023 by GPIUTMD

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

 แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กวผ.

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Sitemap