รู้หรือยัง? 10 สุดยอดผลงานด้านสาธารณสุขของไทยในรอบกว่า 4 ปีที่ผ่านมา
รู้หรือยัง? 10 สุดยอดผลงานด้การสหประชาชาติ และองค์การอนามัยโลกยกย่องไทยเป็นต้นแบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของโลกที่ทำได้จริง!!!
ค่านิยม MOPH
ค่านิยม MOPH Ver ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
Happy Money Happy Retirement
Happy Money Happy Retirement เกษียญสุขเป็นจริงได้ เริ่มต้นที่นี้

tpd QuickIcon policy1tpd QuickIcon data1tpd QuickIcon man1

tpd QuickIcon abroad1tpd QuickIcon health1tpd QuickIcon pr1

tpd QuickIcon QA1tpd QuickIcon app1tpd QuickIcon Download1

ปีงบประมาณ 63

1. สรุปผลการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังผลการประเมินทางการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทย Download

2. สรุปผลการสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2562 Download

3. รายงานการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซียน Download

ปีงบประมาณ 64

1. สรุปประเด็นการประชุม Global Health Seminar “ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงในการเข้าถึงวัคซีนเพื่อควบคุมโรคระบาดทั่วโลกของประเทศไทย: กรณีศึกษาวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” วันที่ 21 ตุลาคม 2563 Download

2. สรุปการประชุมทบทวนบทเรียนจากการเข้าร่วมการประชุมสืบเนื่องของการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 73 (Resumed WHA73 After Action Review: AAR) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 Download

3. รายงานการประชุมปรึกษาหารือแผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการเข้าร่วมการจัดตั้งองค์กรระดับโลกด้านการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ด้วยการแพทย์ดั้งเดิม (The Global Alliance on Preventing and Treating COVID-19 with Traditional Medicine (TM)) วันที่ 16 ธันวาคม 2563 Download

4. สรุปสาระสำคัญจากการประชุมวิชาการนานาชาติ ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) Download

5. สรุปการประชุมเตรียมการด้านสาธารณสุขสำหรับการเตรียมการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทย ปี 2565 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 Download

6. สรุปผลการหารือความร่วมมือกัญชาทางการแพทย์ระหว่างแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
และ H.E. Mr. Mr.Asim Iftikhar Ahmad เอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-13.00 น. Download

7. สรุปผลการประชุมหารือเรื่องกัญชาทางการแพทย์ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-15.00 น. Download

8. สรุปผลการประชุมหารือเพื่อติดตามความก้าวหน้าการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับสถาบันอายุรเวทแห่งชาติเมืองชัยปุระ (National Institute of Ayurveda) วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564  เวลา 16.00 – 17.00 น. Download

9. สรุปผลการประชุมหารือการสนับสนุนการจัดตั้งสมาคมนวดไทยในสวีเดนกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564  เวลา 12.00 – 12.30 น. Download 

10. สรุปผลการประชุมเตรียมการสำหรับการเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำและรัฐมนตรีภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (กลุ่มที่ 3 การพัฒนาอย่างยั่งยืน สิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาธารณสุข วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว) วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 – 17.30 น. Download

11. สรุปผลการประชุมหารือกับ US National Cancer Institute of National Institutes of Health ภายใต้กรอบความร่วมมือ APEC วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 10.30 น. Download

12. สรุปการสัมมนาในหัวข้อ "กฎระเบียบเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนดั้งเดิมและแพทย์ทางเลือกและเวชปฏิบัติในมาเลเซีย" Download

 ปีงบประมาณ 65

 1. สรุปผลการหารือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปราก เพื่อเตรียมความพร้อมการหารือความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเช็ก  วันที่ 1 ต.ค. 64 เวลา 14.00 - 15.00  น. Downlaod

2. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00-10.00 น.  Download

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-14.00 น. Download

4. สรุปประเด็นการอภิปรายเรื่องกำลังคนด้านสุขภาพในไทยและญี่ปุ่นโดยเน้นประเด็นการพัฒนาบุคคลากรสำหรับ man-machine interface (Round Table Discussion on Health Workforce in Thailand and Japan with a focus on Human Resource Development for Man-machine interface) 10 มกราคม 2565 เวลา 11.30–18.00 น. Download

5. สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสาธารณสุข สำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของประเทศไทย ปีพ.ศ.2565 (คณะอนุกรรมการด้านสารัตถะ) ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30-16.00 น. Download

6. รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30–14.00 น. Download

7. สรุปผลการประชุมคณะทำงานไทย – กว่างซี ครั้งที่ 4 วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 08.30–12.30  น. Download

8. สรุปผลการประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านสุขภาพโลกของกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. Download

9. สรุปผลการประชุมเตรียมการท่าทีของฝ่ายไทยในการจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับสถาบันอายุรเวทแห่งชาติเมืองชัยปุระ อินเดีย วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.30-16.00 น. Download

 

 

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

© 2009-2022 by GPIUTMD

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

 แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กวผ.

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Sitemap