คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้ต้องการทำหนังสือเดินทางราชการ

        1. ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวจากอธิบดี ในกรณีของอธิบดี ให้ทำเรื่องขออนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการที่สังกัด โดยมีกำหนดการ และ หนังสือเชิญ หรือ หนังสือตอบรับ การเข้าร่วมประชุมหรือดูงาน จากหน่วยงานในต่างประเทศ แนบไปพร้อมด้วย

        2. ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขออำนวยความสะดวกในการทำหนังสือเดินทางราชการ (ออกเลขที่สำนักงานปลัดกระทรวง) โดยมีอธิบดีลงนาม "ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข" 

        3. เอกสารประกอบการขอทำหนังสือเดินทางราชการ มีดังนี้

        3.1 สำเนาหนังสืออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว กรณีพนักงานราชการ ให้แนบสำเนาสัญญาจ้างด้วย

        3.2 สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานราชการ

        3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน

        3.4 รายชื่อผู้ขอมีหนังสือเดินทาง (กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ)

* กรณีมีหนังสือเดินทางราชการเล่มเก่าซึ่งหมดอายุหรือใกล้หมดอายุแล้วให้นำไปด้วย

        4. ยื่นเอกสารที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 7 ขึ้นลิฟท์โซน E 

 ******

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการทำหนังสือเดินทางราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการยกเว้นวีซ่า

ตัวอย่างหนังสือขออำนวยความสะดวกในการทำหนังสือเดินทางราชการ

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

old webfeedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007